WebArchiv - archiv českého webu

Modlitby při bohoslužbě u příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH

29.11.2017

Sestry a bratři,

Tuto bohoslužbu dnes slavíme jako poděkování Bohu za službu žen v církvi československé husitské – našich sester farářek a duchovních. Tato jejich služba se uskutečňuje již sedmdesát let. Jsme vděčni za to, že Bůh je stále při díle a že Ježíš se dává poznávat a povolává k práci na poli a vinici Božího království. Můžeme pro něho konat službu a rozvíjet dary Ducha, ať již jako muži nebo ženy. V této chvíli si však před Bohem uvědomujeme svoji lidskou nedokonalost, slabost a hříšnost. Zpytujme proto své svědomí a ptejme se ve svém nitru každý sám sebe, kdy jsme se od Boha vzdálili svými skrytými myšlenkami, svým hlasitým mluvením a zraňujícím slovem, které vyšlo z našich úst, svým sobeckým jednáním bez lásky. Ptejme se sami sebe, které naše sliby zůstaly nenaplněny, které dobré úmysly nedokončeny a které Boží obdarování jsme nevyužili. Ztišme se před Bohem a pak společně doznejme svá provinění a prosme, aby nám Bůh daroval své odpuštění v Ježíši Kristu.

Modlitba a zaslíbení Božího odpuštění

Bože milostivý, odpusť nám naše provinění a naše hříchy, které si uvědomujeme, i ty, které si neuvědomujeme, a dej nám pocítit tvoji odpouštějící lásku v Ježíši Kristu. Neboť on se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a aby nás posvětil jako svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích (Tt 2,14). Bohu buď za to vzdán dík.

Amen.

 

Modlitba před požehnáním při bohoslužbě u příležitosti 70. Výročí svěcení žen v CČSH

Bože, ty jsi v Ježíši Kristu zdrojem naší spásy, odpuštění i posvěcení! Chceme ti poděkovat za to, že jako mnohé své služebníky a služebnice, i nás posvěcuješ svou pravdou (J 17,17) a že nás očišťuješ drahocennou krví, přijímanou z Kristova kalicha (Žd 13,12).

Děkujeme ti, že stále voláš ke své službě muže i ženy.

Děkujeme ti dnes za víru, odvahu, sebezapření, vlídnost a mnohé schopnosti našich sester farářek a duchovních, které odpověděly na tvé zavolání, když ve svém životě uslyšely tvůj tichý hlas. Děkujeme ti za všechny sestry duchovní a farářky, které svou službou a svědectvím posilují v druhých víru, a ukazují jim cestu k tobě. Myslíme na sestry, které dnes nejsou mezi námi z důvodů nemoci nebo obtíží pokročilého věku. Jsme s nimi spojeni v jednom Duchu a společnou modlitbou. Buď jejich oporou, posilou a povzbuzením. Vlij do jejich srdcí radost i pokoj. Prosíme tě, Bože, o tvé požehnání pro Kristovu církev, jejíž součástí je i Církev československá husitská. Požehnej a dej sílu a milost všem svým služebnicím a služebníkům, ženám i mužům, kteří nesou v přítomném čase zvěst evangelia, aby jejich věrná služba přinášela dobré ovoce. Prosíme, provázej nás svou přízní, kterou zahrnuješ svůj věřící lid.

Tobě patří čest a chvála nyní i provždy. Amen.

Listopad 2017

T.B.

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 05:33 zobrazeno: 951x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus