WebArchiv - archiv českého webu

Slovo k 90. výročí Husova sboru v Jaroměři

Vážený bratře biskupe Pavle,

vážené sestry a vážení bratři, hosté a přátelé!

Náboženská obec v Jaroměři sahá svým vznikem k samotným počátkům Církve československé husitské a tento sbor náleží k prvním vlastním kostelům vybudovaných do roku 1930. Nově vybudované vlastní sbory z období první republiky tvoří významný vklad do kulturního dědictví naší země.

Pro tuto slavnostní příležitost k pozdravu jsem zvolil biblický verš, ze žalmu 78 – verš 69. „Svou svatyni vybudoval jsi jak výšiny nebes, navěky ji založil jak zemi.“

V tomto žalmu je míněn jeruzalémský chrám, který je nazván „svatyní“. Výraz svatyně má vztah k Boží svatosti. Náboženská stavba je znamením svatosti a dokonalosti Tvůrce vesmíru. V naší církvi užíváme různé názvy z tradice – chrám, kostel, kaple a další. Nejčastěji ale „sbor“. Označení užíval Jan Hus a zvláště Jednota bratrská. Sbor je stavbou, ale především živým společenstvím věřících, společenství s Ježíšem Kristem a mezi s sebou navzájem.

V žalmu čteme: „Svou svatyni vybudoval jsi jak výšiny nebe, navěky ji založil jak zemi.“ Bůh je tím, kdo buduje svůj chrám. Bez jeho pomoci a požehnání by nemohl zbudovat Šalomoun jeruzalémský chrám. Bez jeho pomoci a požehnání by nevznikl ani tento sbor.

Stavba chrámu se vztahuje k nebi a i k zemi, k výšinám i k prostoru země.

Vysíláme své modlitby k Bohu v nebi a současně přijímáme od něho jeho slovo pro svůj každodenní život v tomto čase a v tomto světě. Sbor je místem, kde se nás dotýká, co je věrné i časné. Ježíš nás učí milovat Otce v nebi i lidi, kteří s námi žijí na zemi. Kéž tento sbor je místem živého společenství víry, místem sdíleného Ježíšova evangelia.

Poděkování náleží našim předkům, ale i těm, kteří dnes o tento sbor pečují, aby byl potřebným zázemím této náboženské obce a hodnotnou stavbou tohoto města a kraje.

Ať vás provází požehnání a milosrdenství našeho Pána!

Červen L.P. 2018                                                                                              

T. B.

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 31.07.2018 03:02 zobrazeno: 820x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus