WebArchiv - archiv českého webu

Poselství ze Sibiu

V rumunském Sibiu, skončilo 9. září 3. Evropské ekumenické shromáždění více než dvou tisíc delegátů z celé Evropy, které přijalo následující poselství

Světlo Kristovo svítí na všechny!

My, křesťanští poutníci z celé Evropy i odjinud, svědčíme o přetvářející síle tohoto světla, které je silnější než temnota a jež prohlašujeme za všeobjímající naději pro naše církve, pro celou Evropu a celý svět.

Ve jménu našeho Trojjediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého, jsme se shromáždili ve městě Sibiu v Rumunsku (4. – 9. září 2007). Toto třetí Evropské ekumenické shromáždění bylo význačné především bohatstvím pravoslavné spirituality a tradice. Připomínáme si a obnovujeme závažné závazky, které jsme učinili již v Grazu a Basileji, a litujeme, že dosud se nám některé z nich nepodařilo splnit. Přesto je naše důvěra v přetvářející energii světla Kristova silnější než temnota rezignace, fatalismu, strachu a lhostejnosti.

Naše třetí Evropské ekumenické shromáždění začalo v roce 2006 v Římě a pokračovalo v roce 2007 ve Wittenbergu. Součástí této ekumenické pouti bylo mnoho regionálních setkání a také setkání pravoslavných církví v Rhodes a setkání mládeže v St. Maurice. S radostí vítáme závazek mladých lidí a jejich příspěvek k tomuto shromáždění. Toto shromáždění, inspirováno a motivováno Chartou Oecumenicou, pokračovalo v práci započaté na předchozích shromážděních a současně bylo příležitostí pro výměnu našich obdarování a pro vzájemné obohacení.

Na této pouti nejsme sami. Kristus je s námi a s ním zástup svědků (Žd 12,1), doprovázejí nás i mučedníci dnešních dnů: svědectví jejich života a smrti nás inspiruje jako jednotlivce i jako společnost. V jednotě s nimi se zavazujeme, že necháme světlo proměněného Krista zářit skrze naše vlastní svědectví, hluboce zakořeněné v modlitbě a lásce. To je naše pokorná odpověď na jejich životní oběť.

Světlo Kristovo v Církvi

Světlo Kristovo nás vede k tomu, abychom žili pro druhé a ve společenství jedni s druhými. Naše svědectví naděje a jednoty pro Evropu a svět bude věrohodné pouze tehdy, když budeme pokračovat na naší cestě k viditelné jednotě. Jednota neznamená uniformitu. Je nesmírně cenné znovu zakoušet koinonii a vzájemnou výměnu duchovních obdarování, jež posilovaly ekumenické hnutí od samého počátku.

V Sibiu jsme opět pocítili bolestnou ránu rozdělení našich církví. Poznamenává to i naše chápání Církve a její jednoty. K těmto rozdílům přispěl odlišný historický a kulturní vývoj východního a západního křesťanství a jejich pochopení vyžaduje naši naléhavou pozornost a pokračující dialog.

Jsme přesvědčeni, že širší křesťanská rodina se musí zabývat doktrinálními otázkami a musí také usilovat o všeobecný konsensus v otázce morálních hodnot, odvozených z evangelia, a věrohodného křesťanského životního stylu radostně svědčícího o světle Kristově v našem náročném moderním sekulárním světě, v soukromém životě stejně jako ve veřejném.

Naše křesťanská spiritualita je cenným pokladem: jakmile jej otevřeme, odhaluje rozmanitost svých bohatství a otvírá naše srdce pro krásu tváře Ježíšovy a k síle modlitby. Pouze jsme-li blíže našemu Pánu Ježíši Kristu, můžeme být blíže jeden druhému a zakoušet opravdovou koinonii. Nemůžeme jinak, než se o toto bohatství dělit se všemi muži a ženami na tomto kontinentě, kteří hledají světlo. Duchovně založení muži a ženy počínají své vlastní obrácení, což vede k přeměně světa. Naše svědectví světlu Kristovu spočívá v upřímném závazku naslouchat, žít a sdílet příběhy našich životů a nadějí, které nás jako následovníky Kristovy formují.

Doporučení první: Doporučujeme obnovit naši misi jako jednotlivých věřících a jako církví dosvědčovat Krista jako Světlo a Spasitele světa;

Doporučení druhé: Doporučujeme pokračovat v diskusi o vzájemném uznání křtu, přičemž je třeba vzít v úvahu významné úspěchy v této oblasti v různých zemích a mít na paměti, že tato otázka je úzce propojena s chápáním eucharistie, služby a eklesiologie obecně;

Doporučení třetí: Doporučujeme hledat cesty k zažívání takových aktivit, které nás spojují: modlitby jeden za druhého a za společnou jednotu, ekumenické pouti, teologická formace a společné studium, sociální a diakonické iniciativy, kulturní projekty, podpora společnosti založené na křesťanských hodnotách;

Doporučení čtvrté: Doporučujeme plné zapojení všeho Božího lidu a, zvláště na tomto shromáždění, věnujeme pozornost apelu vznesenému mladými, staršími lidmi, etnickými menšinami a hendikepovanými lidmi.

Světlo Kristovo pro Evropu

Jsme přesvědčeni, že každá lidská bytost je stvořena k obrazu Božímu, podle jeho podoby (Gn 1,27) a navzdory rozdílné víře, kultuře, věku, pohlaví nebo etnickému původu si zaslouží stejnou míru úcty a lásky. Při hledání obnovy, jednoty a role církví v dnešní evropské společnosti se zaměřujeme na setkávání s lidmi jiných náboženství, protože jsme si vědomi, že naše společné kořeny sahají mnohem hlouběji než naše rozdíly. Majíce zejména na mysli náš jedinečný vztah s židovským národem a lidem Smlouvy, odmítáme všechny formy současného antisemitismu a spolu s ním se budeme snažit o to, aby byl evropský kontinent prost všech forem násilí. V naší evropské historii byla období krutých konfliktů, ale také období mírového soužití národů všech náboženství. V dnešní době není alternativa k dialogu: ne kompromis, ale dialog života, ve kterém můžeme v lásce mluvit pravdu. My všichni se musíme více učit o všech náboženstvích a je třeba dále rozvíjet doporučení Charty Oecumeniky. Apelujeme na své souvěrce a všechny, kdo věří v Boha, aby respektovali právo ostatních na svobodu vyznání, a vyjadřujeme svou solidaritu s křesťanskými společenstvími, která žijí na Středním východě, v Iráku a jinde na světě jako náboženské menšiny a pociťují, že samotná jejich existence je ohrožena.

Přitom, když se potkáváme s Kristem v našich potřebných sestrách a bratřích (Mt 25,44-45), společně osvěcováni Světlem Kristovým, my křesťané, podle biblického přikázání k jednotě všeho lidstva (Gn 1,26-27), zavazujeme se, že se budeme kát za hřích vyloučení; že se budeme snažit hlouběji pochopit „jinakost“ druhých; bránit důstojnost a práva každého člověka a zajišťovat ochranu těm, kteří ji potřebují; sdílet světlo Kristovo, které do Evropy přinášejí nově příchozí; apelovat na evropské státy, aby zastavily nezákonné úřední zadržování přistěhovalců, budeme činit vše pro zajištění běžné imigrace, integrace přistěhovalců, uprchlíků a žadatelů o azyl, budeme klást důraz na hodnotu nerozdělování rodin a bojovat proti obchodování s lidmi a vykořisťování obchodovaných lidí. Apelujeme na církve, aby zvýšily svou pastorační péči o přistěhovalce, kteří jsou velmi zranitelní.

Doporučení páté: Doporučujeme, aby církve pochopily, že křesťanští přistěhovalci nejsou pouhými příjemci duchovní péče, ale že mohou hrát plnohodnotnou a aktivní roli v životě církve a společnosti; aby církve nabízely lepší pastorační péči přistěhovalcům, žadatelům o azyl a uprchlíkům; aby podporovaly práva etnických menšin v Evropě, především romských občanů.

Mnozí z nás jsou vděčni za pronikavé změny, které jsme v uplynulých dekádách v Evropě zažili. Evropa znamená víc než Evropskou unii. Jako křesťané cítíme spoluodpovědnost za formování Evropy jako kontinentu míru, solidarity, spoluúčasti a udržitelnosti. Oceňujeme závazek evropských institucí, včetně EU, Rady Evropy a OSCE, k otevřenému a transparentnímu a pravidelnému dialogu s evropskými církvemi. Evropští nejvyšší političtí představitelé nás poctili svou přítomností, čímž dali najevo svůj silný zájem o naši práci. Musíme odpovědět na výzvu vnést do tohoto dialogu duchovní sílu. Evropa byla původně politickým projektem k zajištění míru a nyní se, více než ekonomickým prostorem, potřebuje stát Evropou pro své národy.

Doporučení šesté: Doporučujeme dále rozvíjet Chartu Oecumenicu jako podnětnou směrnici pro naši ekumenickou cestu v Evropě.

Světlo Kristovo pro celý svět

Slovo Boží nás a naši evropskou kulturu vytrhuje z klidu: dokud jsme naživu, neměli bychom již více žít jen sami pro sebe, ale pro toho, který za nás zemřel a byl znovu vzkříšen! Křesťané se musí osvobodit od strachu a nenasytné hrabivosti, které nás nutí žít pro sebe, bezmocné, úzkoprsé a uzavřené. Slovo Boží nás zve k tomu, abychom se vyvarovali mrhání cenným dědictvím těch, kdo v posledních šedesáti letech pracovali v Evropě pro mír a jednotu. Mír je neobyčejným a vzácným darem. Celé státy usilují o mír. Celé národy čekají na osvobození od násilí a teroru. Naléhavě se zavazujeme ke zvýšenému úsilí směřujícímu k tomuto cíli. Odmítáme válku jako nástroj řešení konfliktů, podporujeme nenásilné způsoby řešení sporů a záleží nám na odzbrojování. Násilí a terorismus ve jménu náboženství je popřením náboženství.

Doporučení sedmé: Apelujeme na všechny evropské křesťany, aby co nejvíce podpořili Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů, které představují nutné praktické kroky ke zmírnění chudoby.

Doporučení osmé: Doporučujeme, aby CCEE a CEC, spolu s církvemi v Evropě a na ostatních kontinentech, iniciovaly proces konzultací, zabývajících se, v souvislosti s hrozbou klimatické změny, evropskou odpovědností za ekologickou spravedlnost; odpovědností Evropy za správné formování globalizace; právy romských občanů a dalších evropských etnických menšin.

Dnes více než jindy si uvědomujeme, že Afrika, kontinent zasažený naší vlastní historií i budoucností, zažívá takovou míru chudoby, ke které nemůžeme zůstat lhostejní a nečinní. Zranění Afriky zasáhla srdce tohoto shromáždění.

Doporučení deváté: Doporučujeme podporovat iniciativy ke zrušení dluhu a na podporu fairtradu.

Upřímným a cíleným dialogem přispíváme a podporujeme proces obnovy Evropy, kde neměnné křesťanské principy a morální hodnoty, odvozené přímo z Evangelia, slouží jako svědectví a napomáhají aktivnímu zapojení se do evropské společnosti. Naším úkolem je tyto principy a hodnoty hájit, ne pouze v našem soukromém, ale i ve veřejném životě. Budeme spolupracovat s lidmi jiných náboženství, kteří s námi sdílejí naše úsilí o vytvoření Evropy, založené na těchto hodnotách, která zároveň bude prosperovat politicky i hospodářsky.

Majíce starost o Boží stvoření, modlíme se za větší citlivost a úctu k jeho podivuhodné rozmanitosti. Bojujeme proti jeho bezostyšnému vykořisťování, z něhož „veškeré stvoření očekává své vykoupení“ (Ř 8,22) a zavazujeme se k práci na smíření lidstva a přírody.

Doporučení desáté: Doporučujeme, aby období od 1. září do 4. října bylo věnováno modlitbám za ochranu Stvoření a podpoře udržitelného životního stylu, který by napravoval náš podíl na klimatické změně.

****************

Vzdáváme hold všem, kdo přispěli k této cestě, zvláště pak mladé oikumene, která nutila toto shromáždění k odvaze žít podle Evangelia, a sjednocujeme se v modlitbě:

Kriste, pravé Světlo, které ozařuje a posvěcuje každou lidskou bytost přicházející na tento svět, kéž na nás svítí světlo tvé přítomnosti, v níž jedině můžeme to nedosažitelné světlo uzřít, veď nás na našich cestách, abychom pracovali podle tvých přikázání. Zachraň nás a veď nás do svého věčného království. Protože ty jsi náš Stvořitel, Živitel a Dárce všeho, co je dobré. Naše naděje spočívá v tobě a tobě náleží sláva, nyní i navěky. Amen.Helena Bastlová publikováno: 14.09.2007 02:35 zobrazeno: 4986x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus