WebArchiv - archiv českého webu

Nový generální tajemník Světové rady církví

Drahé sestry a bratři v Kristu,

Ať Vás milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista provází v tomto novém roce, kdy pokračujeme v naší společné cestě světem konfliktů, krizí, nespravedlností a nejistot. Avšak spolu se vždy budeme radovat v Pánu!

Náš generální tajemník Olav Fykse Tveit na shromáždění Ústředního výboru Světové rady církví v červnu 2018 oznámil, že potřetí nebude kandidovat. Za jeho službu a vedení v uplynulých letech mu děkujeme.

Nyní jsme v situaci, kdy hledáme nového generálního tajemníka, aby vedl toto historicky významné a zcela klíčové ekumenické společenství jediné církve Kristovy.

Ústředním výborem byla zvolena výběrová komise a v listopadu 2018 se konala její organizační schůze. Tímto dopisem zveme členské církve a své ekumenické partnery, aby na základě níže popsaného harmonogramu nabízeli své nominace na tuto pozici. Konečný termín pro podání žádosti s nominačním formulářem od členských církví je 1. květen 2019.

Užší výběr kandidátů bude stanoven 9. – 11. července 2019 na jednání Výběrové komise. Pohovory proběhnou 29. – 31. října 2019. Vybraní kandidáti budou představení Ústřednímu výboru k volbě, která se uskuteční na jeho příštím zasedání v březnu 2020.

Děkujeme, že procesu obsazení pozice generálního tajemníka věnujete prostor ve svých modlitbách. Prosíme, pamatujte na práci Výběrové komise ve svých modlitbách, a i my naopak děkujeme Vám za Vaši pomoc při identifikaci kvalifikovaných kandidátů a za to, že je v jejich účasti podpoříte.

Bůh Vám žehnej ve Vaší službě v Kristu Ježíši!

Dr. Agnes Abuom

moderátorka Ústředního výboru SRC

 

Principy SRC:

„Světová rada církví je společenství církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem a proto se společně snaží naplnit své všeobecné povolání ke slávě jednoho Boha, Otce, Syna a Ducha svatého.“ (Stanovy SRC, článek I)

Funkce a význam SRC

„Světová rada církví byla církvemi založena, aby sloužila jedinému ekumenickému hnutí. Zahrnuje práci celosvětových hnutí Víra a řád a Život a práce, Mezinárodní misijní rady a Světové rady křesťanského vzdělávání. Prvořadým záměrem společenství církví v SRC je vzájemné povolávání k viditelné jednotě v jedné víře a jednom eucharistickém společenství, vyjádřené službou a společným životem v Kristu, skrze svědectví a službu světu a směřování k této jednotě, aby svět mohl uvěřit“. (Stanovy SRC, článek III)

Programové priority (2013 – 2021)

Na 10. shromáždění SRC (Busan 2013) byly představeny programové priority Rady pro současné období. SRC pracuje v rámci programů, z nichž každý staví na předchozí práci v následujících oblastech, vztahujících se k hlavnímu tématu Pouť spravedlnosti a míru  (každá programová oblast zahrnuje probíhající a časově omezené projekty a aktivity):

1. Jednota, misie a ekumenické vztahy

2. Veřejné svědectví a diakonie

3. Ekumenická formace

 

V roce 2014, určil ústřední výbor všeobecné úkoly, jimiž se Rada účastní na Pouti Spravedlnosti a míru, zaměřené na:

- optimistické hospodářství

- klimatickou změnu

- spravedlivý mír

- lidská práva

V roce 2018 přijal ústřední výbor strategický plán SRC na roky 2018-2021, zachovávající Pouť spravedlnosti a míru jako základní směřování a znovu potvrzuje pět strategických cílů:

- posilování společenství

- společné svědectví

- podpora spirituality, rozjímání a ekumenické formace

- budování důvěry a porozumění

- inspirativní a inovativní komunikaci

 

Autorita

„Generální tajemník povede SRC a bude hovořit jejím jménem.  Zároveň bude sloužit jako vedoucí výkonný zástupce Rady včetně konečné odpovědnosti za práci Rady a její zaměstnance.“

 

Odpovědnost

„Generální tajemník odpovídá za interpretaci a propagaci strategických vizí SRC, v souladu s jejími principy a cíli a bude reprezentovat SRC v její roli strategického vedení jediného ekumenického hnutí.

V souladu se Stanovami a pravidly SRC a se švýcarským právem, určuje generální tajemník personál a konzultanty kvalifikované a pověřené k tomu, aby rozvíjeli a uskutečňovali programy SRC.

Generální tajemník v součinnosti se zaměstnanci a konzultanty naslouchá, shromažďuje informace, analyzuje, interpretuje a reaguje na měnící se náboženský a kulturní kontext, proměnlivý církevní a ekumenický kontext a proměnlivý mezinárodní a politický kontext.

Delegace

Generální tajemník odpovídá Ústřednímu výboru za programy, politiku a strategické směřování Rady a deleguje příslušné povinnosti na kompetentní kvalifikovaný personál.

Předpoklady

Od generálního tajemníka se očekává, že bude nadaným, schopným a zkušeným křesťanským teologem; vůdcem, s hlubokou duchovní schopností rozlišování, pozorný vůči „znamením doby“, s pevnými kořeny v Písmu a modlitbě. Musí mít schopnost jasně vyjadřovat teologické myšlenky a sdělovat je širšímu publiku.

Má jít o aktivního laika nebo vysvěceného člena křesťanského společenství, které patří k jedné z členských církví SRC.

Od generálního tajemníka se očekává, že prokáže:

a)      Hlubokou znalost a zkušenost se Světovou radou církví

b)     Pochopení, respekt a vnímavost vůči různým členským církvím a ekumenickým partnerům

c)      Závazek udržet v rovnováze různé historické proudy práce pro Radu (Víra a řád, Misie a evangelizace, Vzdělání a ekumenická formace, Život a práce) a

d)     Jednoznačnou oddanost celosvětovému poslání dnešní Církve.

 

Je potřebné, aby měl široce pojatou a zároveň hlubokou vizi budoucnosti SRC i ekumenického hnutí a byl schopen vyjádřit, slovem i písemnou formou možnosti a přísliby ekumenického hnutí a byl hluboce zavázán ekumenismu a cílům SRC.

 

Požadavky

1.      Nominaci a doporučení je nutné získat od vedení členské církve SRC, jejímž členem uchazeč je.

2.      Posgraduální, nejlépe doktorské, teologické vzdělání.

3.      Plynulá angličtina a nejméně jeden další pracovní jazyk SRC.

4.      Znalost SRC a projevená oddanost jejím cílům, jak je uvádí Ústava SRC.

 

Funkční období

Běžné funkční období pro generálního tajemníka je pět let, pokud v usnesení o nástupu do funkce není uvedena jiná lhůta.

Odchod do důchodu nastává obvykle v šedesáti pěti letech u mužů i žen a v žádném případě ne později, než před dosažením věku šedesáti osmi let.

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

doc3652-2018-11-application-form-english-1.doc doc3653-2018-11-nomination-form-english-1.docKlára Matoušová publikováno: 10.01.2019 10:23 zobrazeno: 870x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus