WebArchiv - archiv českého webu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

Husitská diakonie ve spolupráci s Královéhradeckou diecézí CČSH a Střediskovou radou DS DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie vyhlašuje poptávkové řízení na obsazení funkce 

 

ŘEDITEL/KA DIAKONICKÉHO STŘEDISKA – DOMOV U SPASITELE VE FRÝDLANTU

 

které provozuje domov pro seniory ve Frýdlantu, Máchova 650,46401 Frýdlant v Čechách.

 

Místo výkonu práce: Máchova 650,46401 Frýdlant v Čechách a terén působnosti diakonického střediska.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • Řízení diakonického střediska provozujícího domov pro seniory
 • Zabezpečení všech úkonů nutných pro řádný chod diakonického střediska v souladu se zákony ČR a zřizovací listinou včetně činností zaměstnavatele
 • Organizace, řízení, odborné ekonomické vedení provozu diakonického střediska v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších předpisů)
 • Kontrolní činnost v souladu s platnými právními předpisy
 • Poskytování sociální pomoci, zpracování písemných podkladů pro zavedení a řádné poskytování sociální služeb, zajištění informací  a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování
 • Účast na jednáních v zájmu klientů a střediska s jinými odborníky, správními orgány, soudy, nestátními organizacemi a dalšími institucemi
 • Spolupráce s institucemi zabývajícími se diakonickou, charitativní a sociální prací
 • Zajištění přidružených aktivit – organizace sbírek, kulturní a ediční činnost, nabídky zájmové činnosti pro seniory
 • Zajištění činnosti sociálního pracovníka zařízení

 

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 • vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

Jiné požadavky:

 • znalost problematiky práce v oblasti sociálních služeb
 • respekt k hodnotám zřizovatele a znalost a soulad s posláním zřizovatele a střediska
 • manažerské dovednosti, organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost práce v týmu, zkušenosti s řízením kolektivu
 • průběžné vzdělávání v oboru, schopnost analyticky a koncepčně myslet
 • samostatnost a flexibilita, vysoké pracovní nasazení, zvládání stresových situací
 • dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Excel, Windows, Internet,
 • velmi dobré komunikační a organizační dovednosti, komunikativnost a schopnost empatie
 • odpovědnost, samostatnost, spolehlivost, vstřícnost a časová flexibilita
 • psychická odolnost a proaktivní přístup
 • schopnost vedení týmu – minimálně tři roky ve vedoucí funkci
 • ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje), řidičský průkaz skupiny B
 • základní orientace v neziskovém sektoru a zkušenosti s přípravou projektů výhodou
 • praxe v oboru výhodou

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech (v tištěné podobě u přihlášky a v elektronické podobě zaslat na adresu: hedvika.zimmermannova@ccsh.cz)
 • čestné prohlášení o beztrestnosti, v případě postupu do užšího výběru následně výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ekonomická a organizační koncepce činnosti organizace v rozsahu 3 stran formátu A4
 • v tištěné podobě u přihlášky a v elektronické podobě zaslat na adresu: hedvika.zimmermannova@ccsh.cz)

Pracovní poměr: doba neurčitá /zkušební doba 5 měsíců

Předpokládaný termín nástupu: duben - květen 2019

Lhůta pro podání přihlášky: 15.3.2019

Výběrová komise v

Způsob podání přihlášky:

 • písemně poštou na adresu: DOMOV U SPASITELE Máchova 650,46401 Frýdlant v Čechách nebo osobně v sídle
 • zalepenou obálku označte textem: Poptávkové řízení na místo ředitele diakonického střediska - neotvírat

Ostatní informace:

 • více informací ve věci výběrového řízení, prohlídka a seznámení s chodem zařízení:

Mgr. Hedvika Zimmermannová, ředitelka diakonie, tel. +420 723255696,

email: hedvika.zimmermannova@ccsh.cz ,

 • platové zařazení podle tabulek vedoucích pracovníků v sociálních službách

 

 

Ve Frýdlantu 15. 02. 2019

 

 

Mgr. Hedvika Zimmermannová           Mgr. Pavel Pechanec                  Miroslav Lidmila

ředitelka                                            biskup                                       předseda  

Husitská diakonie                       Královéhradecká diecéze CČSH         Středisková rada   

 

 Klára Matoušová publikováno: 15.02.2019 10:38 zobrazeno: 942x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus