WebArchiv - archiv českého webu

Sk 16,9-15 Mít otevřené srdce pro evangelium a otevřený kostel pro druhé

26.05.2019

Kázání u příležitosti 90. výročí kostela M. Jana Husa v České Lípě – 26. květen 2019  

Sestry a bratři,

zdravím vás všechny při této slavnosti – 90 let od otevření tohoto kostela v České Lípě. Pro tuto slavnost jsem nevyhledával zvláštní biblické texty, neboť téma Božího příbytku se vyskytuje ve všech třech biblických čteních dnešní neděle. V knize Skutků se hovoří o domu, který poskytla křesťanka Lydie pro shromáždění prvních křesťanů ve městě Filipy. V knize Zjevení Janovo se před námi otvírá výhled k nebeskému městu Jeruzalému, kde již není oddělen posvátný prostor chrámu od všedního, neboť všechno bude naplňovat světlo Boží přítomnosti. A v evangeliu k nám zaznělo ujištění, že tam, kde lidé naslouchají Ježíšovu slovu a mají se navzájem rádi a lásku šíří i kolem sebe, tam přichází trvale a je přítomen Ježíš a s ním i jeho Otec.

Naše církev vybudovala řadu pozoruhodných kostelů, sborových domů a modliteben. Ale některé stavby přejala. A to je případ právě také tohoto českolipského kostela, který původně sloužil německým evangelíkům. O to více nás to zavazuje, aby tento krásný kostel plnil svůj účel, jak se o to právě snaží i zdejší naše náboženská obec.

Co je předpokladem toho, že někde vznikne křesťanský kostel a že plní svoji funkci? Tím důležitým předpokladem je, že jsou v konkrétním místě lidé, kteří rádi naslouchají evangeliu a otevřou mu svá srdce. To je vidět na ženě Lydii, která se stala jednou z prvních křesťanek na evropském kontinentu. Bylo to ve městě Filipy, jak o tom podávají zprávu Skutky apoštolů. Do Filip přišel apoštol Pavel se svými spolupracovníky a přinesl evangelium, které pozorně poslouchala žena jménem Lydie. Byla to zřejmě zámožná obchodnice. Čteme o ní, že „Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval“. Otevřené srdce pro evangelium – to je předpokladem pro smysl kostela. To věděl dobře Mistr Jan Hus, který pravidelně vystupoval na kazatelnu v Betlémské kapli v Praze a jeho česky pronášená kázání se dotýkala lidských srdcí mocným způsobem, a to žen i mužů. To věděl také velmi dobře doktor Martin Luther, který pravidelně kázal  ve Wittenbergu. Tento původně luterský kostel svým kruhovým tvarem vyjadřuje, že církev má být kruhem těch, kteří naslouchají evangeliu, které má moc proměňovat lidská srdce. To si přál Jan Hus i Martin Luther, aby lidé měli svá srdce otevřená Kristovu evangeliu. Pokud se tu budou setkávat lidé s otevřeným srdcem pro evangelium, má tento kostel svůj důležitý smysl.

Kostel je také místem, kde máme mít srdce otevřené pro hudbu. Je místem zpěvu a chvály. Martin Luther měl ve velké oblibě hudbu. Sám skládal i mnohé duchovní písně. Chápal hudbu jako formu zvěstování evangelia. Hudba se dotýká lidského srdce, směřuje k našemu nitru, přibližuje nám svými tóny a melodiemi, hlasy, souhrou rozmanitých nástrojů a velebným zvukem varhan nebeskou harmonii, krásu a dokonalost. Je dobře, že tento kostel je místem, kde zní hudba k Boží chvále i k potěšení a radosti lidí.

Předpokladem toho, že kostel plní svou funkci a bude ji plnit i do budoucnosti je, že se v něm setkávají lidé, kteří mají otevřené srdce pro evangelium, pro hudbu, ale také pro druhé. Příkladem je křesťanka Lydie. Ona říká: „Vejděte do mého domu a buďte mými hosty“ (Sk 16,15). Je to úžasný příklad otevřenosti, vstřícnosti a pohostinnosti věřícího člověka. Ona svůj vlastní dům dala k dispozici jako zázemí apoštolu Pavlovi a jeho spolupracovníkům a její dům se stal vlastně prvním „kostelem“ na evropské půdě. Konala se tam pravidelně shromáždění křesťanů. Ona otevřela své srdce, a proto otevřela i svůj dům druhým. To je krásný příklad i obraz, že kostel má být jako dům otevřený pro druhé. Jistě to není nic jednoduchého a samozřejmého otevřít své srdce Bohu a druhým. Vždyť různé špatné zkušenosti a zážitky nás nutí, abychom svá srdce uzavírali, chránili a příliš je neotvírali. A podobně i kostely je potřebné zabezpečit a chránit před poškozením. Ale otevřený kostel je znamením křesťanské pohostinnosti. Mnozí jsou pozváni k evangeliu Ježíše Krista. Mohli bychom Lydiino pozvání chápat i jako motto tohoto kostela: „Vejděte do našeho domu a buďte našimi hosty.“ A je zde co nabídnout, neboť se zde nacházejí lidé, kteří mají otevřené srdce pro evangelium, pro hudbu i pro druhé lidi. 

Sestry a bratři, při této slavnosti vyjadřujeme vděčnost za tento kostel. Připomínáme si ty, kteří jej budovali, kteří zde kázali, a kteří usilovali a usilují o to, aby byl krásnou a hodnotnou stavbou tohoto města, ale především, aby byl Boží příbytek, místo Božího přebývání, kde můžeme jako bratři a sestry vyznat: „Kristus uprostřed nás.“ Vyslovujeme přání, aby byl tento kostel domem otevřeným pro mnohé. Ať se zde projevuje láska ke Kristu, láska k hudbě, láska k lidem. Prosíme, aby zde byl dostatek těch, kteří naslouchají Božímu slovu srdcem, aby i o tomto kostele platilo Ježíšovo zaslíbení:

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (J 14,23).

Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 12.09.2019 03:17 zobrazeno: 659x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus