WebArchiv - archiv českého webu

Dopis k vydání Učebnice náboženství CČSH s Metodikou

Sestry a bratři, duchovní i laici podílející se na učitelské službě církve,

pozdravuji vás všechny a sděluji vám, že byla dokončena a vydána Učebnice náboženství naší církve s názvem „Kořínky víry“ společně s Metodikou. Vznikla jako výsledek týmové práce a je jedním z projektů k 100. výročí Církve československé husitské v roce 2020. Tento projekt je zaměřen na mladou generaci – na děti.  Není to jednorázová akce, neboť vyučování a výchova dětí v církvi jsou dlouhodobým procesem a trvalým úkolem v každé době.

1. Učebnice náboženství v CČSH

Učebnice je významný didaktický prostředek k náboženské výchově a křesťanskému vyučování. V Církvi československé husitské byly od počátku vydávány učebnice, které se užívaly zejména při vyučování náboženství ve školách. Jejími autory byli zkušení učitelé jako dr. Karel Farský, prof. Alois Spisar nebo Jaroslav Habr (Halbhuber). Pro vyučování, které se od doby po druhé světové válce, a zvláště v čase totalitního režimu, přeneslo ze státních škol do prostředí sboru, tvořili zejména publikace prof. Rudolf Horský, dr. Jiřina Kubíková a bratr farář a básník Zdeněk Svoboda. Po roce 1989 nastala nová situace, kdy se znovu otevřela pro církve možnost zajišťovat vyučování ve školách a stalo se to zvláštním právem registrovaných církví. Církve v ekumeně začaly užívat zejména překlady učebnic, publikací a materiálů ze zahraničí, kde kontinuita pedagogického působení nebyla přerušena jako v našem prostředí poznamenaném ateistickou propagandou. Současně vznikají nové výukové materiály, kterými církve reagují na aktuální situaci.

2. Vznik Učebnice a Metodiky

Dříve byla tvorba učebnice náboženství záležitostí jednoho autora, zkušeného pedagoga a duchovního v jedné osobě, jako byl dr. Karel Farský a již zmínění další autoři učebnic s užitkem užívaných v minulosti v naší církvi. V současnosti vznik učebnice náboženství je týmovou prací, kdy může každý z pracovního týmu uplatnit svá obdarování, znalosti a zkušenosti. Tak tomu je i v případě Učebnice, která vznikala od roku 2016. Její přípravou po didaktické stránce byla pověřena sestra Mgr. Vladimíra Marková, která také prováděla analýzu starších i novějších učebnic a výukových příruček. Osnova Učebnice vznikala ve spolupráci s bratrem prof. Zdeňkem Kučerou. Literární část tvořila sestra Mgr. Jana Krajčiříková a výtvarnou stránku v podobě barevných ilustrací zajišťovala sestra Mgr. Anna Radová. Celý autorský tým je uveden jak v Učebnici, tak i v Metodice. Obsahová podoba procházela konzultacemi v rámci setkávání metodiků výuky náboženství a duchovní péče o děti, tak i odbornými posudky dvou pedagogů z HTF UK.

3. K názvu učebnice

Název „Kořínky“ odkazuje na názvy starších učebnic – „Seménka“, či „Okénka“. Obraz „kořínků“ vystihuje proces rozvíjení duchovního života dětí, respektive člověka – křesťana. Na jedné straně upozorňuje na křehkost a závislost rostlinky na prostředí, do kterého je vsazena, a na druhé straně představuje schopnost přijímat a duchovně růst. 

4. Základní charakteristika a informace o Učebnici

  • Jde o učebnici náboženství Církve československé husitské.
  • Hlavním cílem učebnice je formování identity člověka – jeho postojů a vztahů z hlediska věrouky a etiky CČSH.
  • Učebnice je zaměřena na mladší školní věk.
  • Učebnice obsahuje základní témata vztahující se k Bibli, křesťanské tradici, věrouce, etice, spiritualitě a životu církve. Důraz je kladen na vzájemné propojování poselství biblických událostí, věroučných výkladů a etických otázek s liturgickým rokem.
  • Jedná se o „základní kurz“, kterému buď předchází, nebo na něj mají navazovat další speciálně zaměřené osnovy.
  • K Učebnici a výuce podle ní budou poskytovány některé materiály v elektronické podobě.
  • K práci s Učebnicí a jejímu užívání jsou pořádány katechetické semináře.
  • Učebnice a Metodika jsou určeny pro duchovní, katechety a ty, kteří se věnují na základě svého pověření vyučování v Církvi československé husitské nebo budou věnovat.
  • Některé části učebnice mohou využít i rodiče pro křesťanskou rodinnou výchovu.

5. Výzva a modlitba

Sestry a bratři, obracím se na vás, abyste tuto Učebnici v hojné míře tvořivě využívaly ve vyučování ve sborech, školách a rodinách a modlím se za to, aby Bůh provázel toto úsilí svým požehnáním.

Bože, děkujeme ti za společné dílo, které vyústilo v tuto Učebnici. Žehnej všem, kteří ji budou užívat jako vyučující, a především jako žáci a žákyně. Ať je i jejím prostřednictvím zaséváno tvé slovo. Ať se uchytí v srdcích dětí a zapustí kořínky víry a důvěry ve tvou podivuhodnou moc a nezměrnou milost, kterou nám dáváš poznávat ve svém Synu Ježíši Kristu. Budiž ti vzdána chvála za vše, co pro nás dobrého konáš. Amen.

V Praze dne 27. srpna L.P. 2019

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 13.09.2019 01:30 zobrazeno: 636x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus