WebArchiv - archiv českého webu

Duchovní slovo a modlitba v Letech u Písku

11.05.2019

Pozdrav

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a + Pána Ježíše Krista. Amen.

Biblické čtení

Vážení přítomní, sestry a bratři, poslyšte pro duchovní zamyšlení čtení z Písma svatého. První je ze starozákonní knihy Přísloví z 16. kapitoly verš 17.: „Přímí se na své dráze odvracejí od zlého, střeží svůj život, kdo hlídá svou cestu.“ A druhé čtení je z Nového zákona z listu apoštola Pavla Římanům, kde ve 13. kapitole ve verši 10. slyšíme: „Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“

Lidské dějiny jsou naplněny nejen velkými, ušlechtilými a krásnými díly člověka, ale také mnohým zlem. To si stavíme před oči a uvědomujeme zvláště zřetelně v květnových dnech, kdy se ohlížíme za událostmi druhé světové války, a také zde v Letech u Písku. Člověk dokáže jeden druhému způsobovat velké zlo. Ať již jsou důvody jakékoliv, zlo zůstává zlem a nelze před tím zavírat oči. Velké zlo může být způsobováno tím, že jeden národ pohrdá druhým, jeden člověk pohrdá druhým. Cítí se být víc než ten druhý. Je hrdý sám na sebe, ale druhým pohrdá z různých důvodů. Bůh však námi nepohrdá! Každý člověk má před ním svoji důstojnost, ať patříme k jakémukoliv národu či rase.

Nelze také přehlížet utrpení druhých. Ježíšovo utrpení je spojeno s lidským utrpením. Kdybychom přehlíželi utrpení druhých, tak přehlížíme utrpení Ježíšovo.

Ježíšův velikonoční příběh je příběhem toho, kdo prošel utrpením – ztratil svobodu, ztratil důstojnost a ztratil život. Jeho utrpení bylo podstoupeno za nás a nese naše utrpení a bolest s námi. Chce v nás vzbudit soucítění, milosrdenství a vědomí sounáležitosti.

V květnovém čase si stavíme před oči utrpení a oběti druhých. Současně děkujeme za ukončení hrůz druhé světové války. S tímto koncem války jsou spojeny tři hodnoty – mír, svoboda a spravedlnost. Mír vstoupil opět do míst, kde se bojovalo. O svobodu se však muselo v našich novodobých dějinách zápasit stále. A spravedlnost – ta je naším každodenním úkolem. Hledání spravedlnosti a úsilí o to, aby se prosazovala v našem každodenním všedním životě, je trvalé. Kéž nám k tomu dopřeje Bůh dostatek své moudrosti, vytrvalosti a dobré vůle. Amen.

Ztišme se k modlitbě:

Modlitba

Věčný Bože,

s pohnutou myslí i srdcem jsme přišli do těchto míst v Letech u Písku, na toto místo lidského utrpení a bolesti.

Připomínáme si všechny, kteří zde byli vystaveni nelidskému jednání a kteří zde zemřeli nebo ztratili život na jiných místech v čase 2. světové války.

Bože, ať tato jejich památka není zapomenuta a tento památník romských obětí připomíná nám i budoucím generacím, že nesmíme podlehnout zlu, ale máme čelit všemu, co snižuje hodnotu lidství druhých.

Ať máme svá srdce naplněná soucitem, milosrdenstvím a láskou, jako tvůj Syn a náš Pán i bratr Ježíš Kristus.

On kvůli nám prošel utrpením a smrtí, abychom my mohli mít naději věčného života ve tvém království, kde není již smrt, ani žal a nářek ani bolest, neboť co bylo, pominulo (Zj 21,4).

S Ježíšovou modlitbou se nyní takto k tobě společně obracíme jako k Bohu Otci všech lidí:

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé!
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi!
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Požehnání

Boží milosrdenství a Kristův pokoj buď s Vámi se všemi.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 13.09.2019 01:36 zobrazeno: 529x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus