WebArchiv - archiv českého webu

Několik myšlenek o hodnotě dítěte a dětství v české reformaci

28.05.2019

Poznámky pro projev při otevření dětské části expozice v Centru Mistra Jana Husa v Husinci

Vážená paní starostko, vážení přítomní!

Město Husinec je spjato s narozením a dětstvím českého reformátora Mistra Jana Husa. Je to doloženo i v textech utrakvistických písní z 15. a 16. století, které se zpívaly na tehdy známé melodie. Je v nich zveršován Husův život, který začíná právě v Husinci u Prachatic. Z tohoto městečka pocházel rodem (Husitský zpěvník, s. 32, s. 128, s. 135, s. 154-155). Existovala zřejmě ústní tradice Husova dětství a znalost jeho rodiny (Tamtéž, s. 76). K této ústní tradici se vázalo, že měl chudé rodiče (s. 32, s. 63). Když byl dítětem, jeho matka se za něj modlila (s. 32, s. 67-68). Ve škole v Prachaticích se u něho projevovalo již zvláštní nadání (s. 35) a učil se Písmům svatým (s. 21). Podle svého rodiště měl přezdívku a byl označován symbolem „husy“. V utrakvistických písních je oslovován jako „milá Husi“ (s. 25).

Jan Hus jako kněz neměl sám děti, ale chápal zřetelně jejich hodnotu. Ve svých kázáních se věnuje i výchově dětí (Betlémské poselství II., s. 180) a vztahem rodičů a dětí se zabývá ve Výkladu Desatera – čtvrtého přikázání (v jiném znění Desatera se jedná o páté přikázání). Rodiče mají mít své děti rádi a vést je ke kázni (Výklady, s. 206-207). Podle Husa je hloubka a zvláštní hodnota dětství v tom, že Kristus se stal malým dítětem a má být vypodobňován v pokoře (Betlémské poselství II., s. 182-183).

Tématu chlapectví se Hus věnuje v kázání při výkladu perikopy o dvanáctiletém Ježíšovi v chrámě. Pojednává o významu výchovy v mladém věku, že „i hoši jsou v mládí poddajní jako vosk, který snadno přijme otisk“ (Betlémské poselství II, cit. s. 185).

V husitství hodnota dítěte byla zjevně vyjádřena skutečností, že byla svátost večeře Páně – eucharistie – vysluhována i nemluvňatům. Ježíšův příkaz o kalichu znázorňující při ustanovení svátosti „Pijte z něho všichni“ se podle husitů nevztahoval jen na laiky, ale i na děti. Příkladem byla prvotní církev i praxe v pravoslavných církvích, kdy děti přijímají lžičkou krev Kristovu.

Biskup Jednoty bratrské a věhlasný pedagog Jan Amos Komenský nazývá dítě „nejdražším klenotem“ (Informatorium školy mateřské, s. 37). Podle Komenského má dítě blízko k Božímu království a nese na sobě dosud neporušený Boží obraz (Informatorium, s. 53). Čím je člověk starší, tím na něho mají vliv záporné faktory okolí a prostředí. Těm se má čelit právě výchovou a vzděláváním. Podle Komenského optimistického pohledu na člověka mají kladné vlohy člověka, které nebyly zasaženy a porušeny hříchem, rozvíjeny výchovou a vzděláním. Pro formování člověka je proto důležité začít hned od dětství (Informatorium, s. 5).

Expozice v Centru Mistra Jana Husa má být nejen pro dospělé, pro odborníky, ale také pro děti. To se naplňuje otevřením části expozice pro děti, které se mohou tvořivým způsobem seznamovat s osobnosti M. Jana Husa.

Děkuji panu architektovi Kozlíčkovi, výtvarnici Janě Wienerové, Mgr. Petru Číškovi a dr. Janu Jandusovi a všem, kteří tuto důležitou část expozice za podpory ministerstva kultury uskutečnili. Vážím si dlouhodobé dobré spolupráce s Jihočeským krajem a městem Husinec.

Ať se výstava v blízkosti památné Husovy světničky dětem líbí a uchová se jim připomínka tohoto místa i osobnosti českého reformátora, který v této krajině prožíval své dětství.
Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 07.11.2019 01:19 zobrazeno: 537x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus