WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav za ekumenu k 100. výročí Evangelické teologické fakulty UK

Listopad 2019

Vážený pane děkane, vážené dámy a vážení pánové, sestry a bratři,

děkuji za pozvání i za možnost oslovit vaše shromáždění při této vzácné příležitosti 100. výročí vzniku Husovy evangelické fakulty. Přináším vám srdečné pozdravy za ekumenu, neboť vaše evangelická fakulta nepostrádala nikdy ekumenickou otevřenost a pohostinnost. Přestože je vaše fakulta v úzkém vztahu s Českobratrskou církví evangelickou, mohli na ní od počátku studovat i budoucí kazatelé a duchovní z dalších církví – reformovaní, luteráni, metodisté, baptisté, adventisté a jiní.

Zvláštní vztažnost ke staré Husově evangelické fakultě má Církev československá husitská, neboť na ní studovali budoucí duchovní. Také můj prastrýc, který byl jedním z bohoslovců naší církve, studoval na ní od roku 1922. Dochoval se jeho seznam přednášek (index lectionum), ve kterém jsou podpisy tehdejších věhlasných učitelů působících na této fakultě – děkana Františka Žilky, Slavomila Daňka, F. M. Bartoše a dalších.

Ani po rozdělení jedné fakulty v roce 1950 na dvě – Husovu a Komenského, nezanikla spolupráce a vzájemné vztahy mezi oběma fakultami, učiteli a studenty. Studoval jsem na Husově československé bohoslovecké fakultě v 80. letech 20. století. Tehdy zemřel náš církevní historik prof. Miloslav Kaňák a nebyl, kdo by ho nahradil. Suplujícím profesorem se stal církevní historik a teolog z evangelické fakulty prof. Amedeo Molnár. Jeho přednášky jsme mohli poslouchat několik let.

V publikaci „Evangelická teologie pod drobnohledem“ z roku 2006 se můžeme dočíst, že „Česká evangelická teologická fakulta přednostně pečuje o „rodinné stříbro“ – biblické bádání a studium české reformace.“ (cit. s. 50) Jistě to jsou důležitá těžiště vaší fakulty. K tomu ale je potřebné připojit i úkol zprostředkovávat díla světové reformace a protestantské teologie.

Trvalou hodnotou je Ekumenický překlad Písma svatého, jehož vznik je na katedře biblické teologie evangelické fakulty, a kterému se pak věnoval širší překladatelský tým z více církví. Můžeme zmínit Biblický slovník, Biblickou konkordanci a výkladovou literaturu, z nichž čerpají křesťané, a zvlášť duchovní a kazatelé, pro poznání Božího slova v Písmu. Přesah práce vaší fakulty do dalších církví je i ve vydávání pramenů a obdobných studií, zejména doby české reformace – Jednoty bratrské i utrakvismu.

Jestliže z vnějšího pohledu na vaši fakultu je patrná ekumenická otevřenost a nepřehlédnutelný rozsah a bohatství v podobě biblické, církevně-historické, dogmatické, prakticko-teologické a další práce, pak je možná uvést ještě jednu charakteristiku, která přesahuje do společnosti, a tím je svoboda, o níž zápasila vaše fakulta i v náročných letech nesvobody. Projevovalo se to ve snaze udržovat kontakty v západních zemích – Německu, Švýcarsku a dalších státech s evangelickou tradicí.

Přeji vám za bratry a sestry z ekumeny Boží požehnání, lásku Kristovu a světlo Ducha svatého. Ať vaše fakulta přináší dobré a hojné ovoce k užitku mnohým, jako tomu bylo dosud.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 25.11.2019 02:25 zobrazeno: 535x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus