WebArchiv - archiv českého webu

2 Sa 7. kap. Boží zaslíbení nového domu a trvalého Kristova království

Adventní kázání – prosinec 2019

Sestry a bratři, v čase vánočních svátků jsou lidé více než kdy jindy přitahováni kostely. A to i ti, kteří se výrazným způsobem k žádné církvi nehlásí. Přesto patří k určitým zvyklostem o Vánocích návštěva kostelů, ve kterých jsou umístěny Betlémy – výjev narození Ježíše. Také si lidé přicházejí do kostelů poslechnout Rybovu českou vánoční mši. Vzpomínám si na to, jak jsem jako malé dítě o Vánocích chodil do kostela, kde jsem si mohl prohlížet jesličky. Upoutával mě na nich zamračený a zle se tvářící král Herodes, který se z oken svého jeruzalémského královského paláce nevraživě díval směrem ke stáji, ve které na jeslích spočívalo malé dítě – Ježíš, který představoval novou přicházející vládu a nové království – Boží království.

O Vánocích mají lidé větší zájem o prostředí kostelů – zejména o historické  kamenné stavby, které nám dokládají evropskou křesťanskou tradici. K té náleží i slavení Vánoc – příchodu a narození Ježíše Krista. I když se to neodehrálo v Evropě, ale v Izraeli. A církev, to nejsou také jen starobylé stavby, ale především živé společenství věřících, rodina Božích dětí, kteří tvoří vzájemné vztahy v Kristově lásce mezi sebou navzájem. To je pravý dům Boží!

Četli jsme ze Starého zákona příběh z doby krále Davida, který se odehrál více než tisíc let před narozením Krista. Právě král David má důležité místo v Ježíšově rodokmenu (Mt 1,6; L 3,31). Ježíš pocházel z davidovského královského rodu z hlediska svého lidského původu (Ř 1,3; Sk 13,23).   Z hlediska Božího původu byl Ježíš počat z Ducha svatého (Mt 1,18.20; L 1,35) a jeho Otcem od věčnosti je Bůh sám (J 1,18).

Král David měl za to, že nadešla pravá chvíle na to, aby zbudoval Boží dům, aby dal postavit Hospodinům chrám v Jeruzalémě.  David vedl neustále nějaké boje a bitvy, ale situace se přece jen uklidnila a byl mu dopřán klidnější čas, kdy nepřátelé tolik Izraelce neohrožovali. David si také uvědomoval, že on sám bydlí v paláci obloženém vzácným dřevem – cedrem, zatímco Boží stánek je ze stanového materiálu. Svůj úmysl sdělil král David proroku Nátanovi, který mu nejprve řekl, ať tak učiní, neboť Bůh je s ním a jeho dílo se jistě bude dařit, neboť na Davidovi spočívá zvláštní požehnání. Jenomže v noci, když prorok Nátan spal, ve snu k němu promluvil Bůh a řekl mu, že David nebude budovat Hospodinu dům, ale naopak Bůh vybuduje dům Davidovi. Ráno předal prorok Nátan králi Davidovi Boží slovo. V prorocké řeči Nátana je oznámeno, že Boží dům bude budovat někdo jiný než David. Z Davidova rodu vzejde potomek, který bude budovat Boží dům a jeho království bude trvalé. Zde v této prorocké výpovědi se nejedná jen o Davidova syna Šalomouna, který vybudoval v Jeruzalémě velkolepý chrám. Ale i ten zanikl a zůstala z něho až do současnosti jen zeď. Proroctví se vztahuje na Ježíše Krista. On buduje pravý chrám z živých kamenů. Tvoří nový dům, novou rodinu Božích dětí.  „Ten vybuduje dům pro mé jméno a jeho království upevním navěky“ (2 Sa 7,13) – zní proroctví. To je předpověď o Kristu. Tato předpověď se naplňuje o Vánocích příchodem a narozením Ježíše Krista. Ježíš se však nenarodil v královském paláci, ani v chrámě nebo v jeho blízkosti, ale v jeskyni – pastýřském útulku! Tím však vstoupilo věčné Boží království do naší současnosti a do proměnlivosti světa.

Sestry a bratři, zvěst Vánoc před sto lety byla jedním ze silných impulzů pro vznik Církve československé husitské. Boží království s Ježíšem vstupuje a přichází do našeho světa. K životu každé církve patří budování kostelů, domů a modliteben. Také naše církev vybudovala řadu pozoruhodných staveb. Opravují se a upravují sbory a modlitebny i v současnosti. To je důležité, aby i viditelně místo, kde se setkáváme s Bohem a s jeho Slovem, bylo důstojné, krásné a vlídné. A díky všem, kteří se o to snaží. Důležité je ale i to, abychom tvořili my sami Boží dům, věřící rodinu, kterou buduje sám Kristus. Kéž v tento pravý chrám jsme budováni i v Církvi československé husitské a každý z nás jsme šiřitelem jeho království. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 22.01.2020 01:46 zobrazeno: 477x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus