WebArchiv - archiv českého webu

Světová rada církví se modlí za Českou republiku, Slovenskou republiku a Polsko

Každý týden se Světová rada církví modlí a vyzývá k modlitbám za několik zemí. V týdnu od 22. do 28.3. 2020 se Světová rada církví modlí za Českou republiku, Slovenskou republiku a Polsko. Modlitby mohou být použity k osobní domácí modlitbě.

 

Přímluvy

Děkujeme za:

  • pravdivé svědectví křesťanů zde napříč staletími, zvláště v dobách okupace a persekuce
  • za pokojné řešení sporů
  • za výrazný kulturní příspěvek a zdroje v této zemi
  • za růst náboženských svobod a ekumenické spolupráce

 

Modlíme se za:

  • větší respekt k Romům a další marginalizované, jimž se nedostává odpovídající životní úrovně v těchto zemích
  • vítání a přijímání těch, kteří mají jinou víru a etnicitu
  • za růst duchovního i fyzického zdraví
  • demokratické vedení, které upřednostňuje Boží spravedlnost a mír pro všechny. 

 

Modlitby:

"Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, (Pozn: v textu WCC vynecháno: „a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt.“)  Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život."

(M. J. Hus (zdroj: Jan Hus, Sešli světlo své (Kniha modliteb a meditací, Kalich, 1970)

 

Pro věčný pokoj:

„Za dohlížitele ti dám pokoj

A za pohaněče spravedlnost.

Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi

O zhoubě a zkáze na tvém území.“

Iz 60,17b-18a (cit. dle ČEP)

Modlíme se ke Stvořiteli země a člověka Stvořiteli pravdy a krásy:

Slyš můj hlas za hlas oběti všech válek a násilí mezi jednotlivci i mezi národy

Slyš můj hlas za hlas dětí, které trpí a budou trpět, když lidé ohrozí jejich víru zbraněmi a válkou

Slyš můj hlas, když úpěnlivě volám, abys vštípil do srdcí každého člověka moudrost míru, sílu spravedlnosti a radost přátelství.

Slyš můj hlas, když volám za zástupy v každé zemi v každé etapě dějin, kteří nechtějí válku a jsou připraveni jít cestou míru

Slyš můj hlas a dej pochopit a posiluj nás, abychom vždy mohli odpovědět na nenávist láskou, na nespravedlnost úplnou oddaností spravedlnosti, na nedostatek sdílením se, na válku mírem.

Ó, Bože, slyš můj hlas a daruj světu svůj nekonečný pokoj.

(Jan Pavel II, L´Osservatore Romano (3.9.81,14)

 

Přímluvy:

Apoštol Pavel napsal dopis Korinťanům, aby je povzbudil. Kéž máme stejnou naději jako církev v Korintě, když se modlíme za církev Boží a za všechny lidi na základě jejich potřeb.

Věčný Bože, děkujeme Ti, že nás voláš jménem.  V Tobě žijeme, pohybujeme se a rosteme. Modlíme se za církve a křesťany napříč světem. Připomeň nám náš společný základ v Kristu. Kéž rosteme společně ve víře a lásce, dokud nedosáhneme jednoty, což je tvá vůle.

Utvářej nás společně v Kristu

Učiň si v nás svůj příbytek 

Modlíme se za církve na Slovensku a za všechny církve, které prochází změnami, růstem nebo obtížemi, smířením nebo konfliktem. Podněcuj a posiluj je ve svědectví i službě.

Utvářej nás společně v Kristu

Učiň si v nás svůj příbytek 

Modlíme se všechny, kteří nemají domov, zemi, jídlo, práci, zdravotní ošetření, mír.  Kéž rozpoznáváme Krista a sloužíme mu v službě trpícím a potřebným.

Utvářej nás společně v Kristu

Učiň si v nás svůj příbytek 

Děkujeme Ti za všechny dary stvoření. Uč nás dělit svůj čas s ostatními, naši energii, zásoby, lásku. Učiň nás citlivé a odpovědné ke zraněním lidské rodiny a stvoření. Kéž jsme věrní našemu povolání a žijme dlouhý život na zemi. Kéž dáme celý svůj život Kristu, neboť mu patříme a v něm je spojeno všechno na zemi a na nebi.

(Týden modliteb za jednotu křesťanů, Slovensko 2005)

Překl: HT

 

Přílohy:

doc4069-sva-tov-_rada_c-rkv-_se_modl-_za_a-eskou_republiku-_slovenskou_republiku_a_polsko.docKlára Matoušová publikováno: 24.03.2020 02:09 zobrazeno: 645x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus