WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle po Velikonocích

Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej. Aleluja! (Žalm 27, 7.8.9)

První čtení z Písma: Skutky 1, 6-14

Tužby velikonoční (IV)

2. Aby dobrý Bůh, který nás v Kristu povolal do svého podivuhodného světla, nám dal růst k věčné spáse, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom s Kristem se sjednocovali zachováváním jeho vůle a žili jako svatý lid Boží, vyvolený k životu věčnému, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Nebeský Otče, svého jednorozeného Syna jsi vyvýšil s velikou slávou do svého království v nebesích. Prosíme tě, nezanechej nás bez útěchy! Sešli nám svého Ducha svatého a přiveď nás tam, kam náš Spasitel vystoupil před námi. Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 4, 12-14; 5, 6-11

Evangelium: Jan 17, 1-11

Verš k obětování: Žalm 47, 6

Verše k požehnání: Jan 17, 12.13.15

Modlitba k požehnání

Nebeský Otče, děkujeme ti, žes nás nasytil svatými dary chleba a kalicha. Dej, ať jsou nám stálým zdrojem posily a požehnání! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 127, 136, 64, 75, 188, 195, 289, 293Josefína Hudcová publikováno: 18.05.2020 10:48 zobrazeno: 511x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus