WebArchiv - archiv českého webu

2. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.

(Žalm 27, 7.9)

 První čtení z Písma: Exodus 19, 2-8a

  Tužby pro dobu po Duchu svatém (I):

2. Abychom slova Božího se přidržovali a Boha tak dokonaleji poznávali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom s Boží milostí spolupracovali a své spasení ve skutek uváděli, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, udržuj pozemský domov své církve v pevné víře a lásce, ať ze tvé milosti zvěstujeme tvou pravdu a sloužíme tvé spravedlnosti! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: Římanům 5, 1-8

 Evangelium: Matouš 9, 35-10, 8

Verše k obětování: Žalm 16, 7-8

Verš k požehnání: Žalm 27, 4

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za nebeské dary chleba a kalicha. Svým slovem a svátostmi nás očisti od skrytých hříchů a osvoboď od zlých nástrah! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 4, 9, 71, 182, 197, 199, 289Josefína Hudcová publikováno: 08.06.2020 01:02 zobrazeno: 350x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus