WebArchiv - archiv českého webu

7. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají. Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí! Ve své věrnosti je umlč. (Žalm 54, 6-7)

První čtení z Písma: Izajáš 44, 6-8

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III)

 2. Za dar posvěcující milosti, abychom jako dědicové Kristovi v duchu a v pravdě Boha uctívali, modleme se k Hospodinu.

3. Aby naše lidsky nedokonalá modlitba byla přesto nebeskému Otci milá a vlídně jím přijatá, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:  Panovníku, Hospodine, prameni veškeré moudrosti, ty znáš naše potřeby dříve, než o ně prosíme. Měj soucit s naší slabostí a milostivě nám daruj vše, oč se prosit neodvažujeme, nebo ve své slepotě o to prosit neumíme! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 8, 12-25

Evangelium: Matouš 13, 24-30.36-43

 Verše k obětování: Žalm 19, 9.10.11.12

Verše k požehnání: Žalm 111, 4-5

Modlitba k požehnání: Panovníku, Hospodine, dej, ať nám přijímání svátosti večeře Páně přináší očištění, posvěcení a jednotu v lásce! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 4, 39, 52, 53, 54, 83, 104, 308Josefína Hudcová publikováno: 13.07.2020 12:26 zobrazeno: 602x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus