WebArchiv - archiv českého webu

10. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil. (Žalm 85, 8.1)

První čtení z Písma: 1. Královská 19, 9a.11-16.19

 Tužby pro dobu po Duchu svatém (III)

2. Za dar posvěcující milosti, abychom jako dědicové Kristovi v duchu a v pravdě Boha uctívali, modleme se k Hospodinu.

3. Aby naše lidsky nedokonalá modlitba byla přesto nebeskému Otci milá a vlídně jím přijatá, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, prosíme tě o jasnou mysl k přemýšlení a pevnou vůli ke konání toho, co je správné, abychom žili podle tvých přikázání! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 10, 8-15

Evangelium: Matouš 14, 22-33

Verše k obětování: Žalm 31, 15-16

Verše k požehnání: Jonáš 2, 6.7b

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, žes nás při večeři Páně obdaroval nebeskou manou. Dej, ať v síle tohoto pokrmu prospíváme a rosteme k věčnému vykoupení! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 11, 64, 83, 133, 143, 148, 177, 283, 289, 291Josefína Hudcová publikováno: 06.08.2020 09:21 zobrazeno: 243x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus