WebArchiv - archiv českého webu

11. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Lépe utíkat se k Hospodinu než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu než doufat v knížata. (Žalm 118, 8-9)

 První čtení z Písma: Izajáš 56, 1.6-7

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV)

2. Abychom v našich srdcích sobectvím a pýchou oheň Kristovy lásky nezhášeli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokornou a oddanou službou Bohu a bližním stali se bohatými ve víře, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, svého jediného Syna jsi dal jako oběť za náš hřích a jako příklad služby pro nás. Dej nám milost vděčně přijmout plody jeho díla vykoupení a každodenně ho následovat v jeho stopách! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Druhé čtení z Písma: Římanům 11, 1-2a.29-32

Evangelium: Matouš 15, 21-28

Verše k obětování: Žalm 34, 8-9

Verš k požehnání: Žalm 130, 7

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať svátost večeře Páně stále posvěcuje naši duši i tělo a posiluje nás k dosažení věčné spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 52, 54, 97, 101, 105, 109, 183, 311Josefína Hudcová publikováno: 10.08.2020 11:17 zobrazeno: 238x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus