WebArchiv - archiv českého webu

12. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi. Spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám. (Žalm 86, 1a. 2b-3)

První čtení z Písma: Izajáš 51, 1-6

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV)

2. Abychom v našich srdcích sobectvím a pýchou oheň Kristovy lásky nezhášeli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokornou a oddanou službou Bohu a bližním stali se bohatými ve víře, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, shromáždi svou církev vjedno, aby ke slávě tvého jména dosvědčovala tvou moc mezi všemi národy! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 12, 1-8

Evangelium: Matouš 16, 13-20

Verše k obětování: Žalm 40, 2.4

Verše k požehnání: Žalm 104, 13.15

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za nebeské dary chleba a kalicha. Dej, abychom jimi posíleni nepodléhali pokušením a žádostem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 301, 114, 156, 51, 162, 164, 199, 304Josefína Hudcová publikováno: 17.08.2020 11:04 zobrazeno: 276x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus