WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na Vítkově s připomenutím vítězství husitů v bitvě před 600 lety

Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.

Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.

Povstali proti mně cizáci, ukrutníci o život mi ukládají, na Boha neberou zřetel.

Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.

Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí! Ve své věrnosti je umlč.

Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré.

Ze všeho soužení jsi mě vysvobodil, pád nepřátel spatřilo mé oko. Ž 54,5-9

Bože, náš Pane, Vládce světa i náš Otče, blízký nám v Ježíši Kristu, svém milém Synu – svátostném pokrmu a nápoji věčného života.

K tobě se modlíme v těchto místech dávné bitvy s rozechvělým srdcem a pohnutou myslí.

Prosíme tě za svoji pozemskou vlast častokrát zkoušenou vpády podmanitelů i těch, kdo spoléhali na úklady, násilí i útisk.

Děkujeme ti za statečné husitské bojovníky, kteří zde na návrší Vítkova čelili před 600 lety vpádu nepřátel a vysílali k tobě své úpěnlivé modlitby a prosby za ochranu a pomoc. Děkuji ti, že nezanikl v Čechách a dalších místech odkaz tvého svědka Mistra Jana z Husince, a že středověcí husité zvedli kalich Kristovy spásy a byli ochotni pro něj trpět.

Prosíme tě, abys nás chránil před veškerým zlem, které na nás v současnosti doléhá a ohrožuje nás, jako je nebezpečí nákazy i nemocí.

Dej, ať v našem světě, ve kterém se v mnoha podobách projevuje lidská zloba a násilí, se prosazuje a vítězí moudrost, vlídnost, laskavost a mírnost.

Dej, aby zamýšlené zlo bylo přemáháno dobrem a boj mezi lidmi zbraněmi se změnil v zápas ducha.

Prosíme tě za všechny lidi, aby obrátili své duše a životy k tobě, aby otevírali své mysli tvé pravdě a svá srdce tvé věčné lásce, neboť tvým záměrem je, aby všichni poznali pravdu a došli záchrany a pomoci v Kristu.

Prosíme tě, abys především z nás si učinil své spolehlivé svědky a ty, kteří mají v srdci Kristův zákon, vedou dobrý boj víry a jsou šiřiteli pravého míru a pokoje.

Tvé jméno, svatý a mocný Bože, buď požehnáno a oslavováno navěky. Amen.

 

Srpen 2020Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 01.09.2020 08:41 zobrazeno: 293x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus