WebArchiv - archiv českého webu

17. neděle po svatém Duchu

Hospodine, vše, co jsi na nás uvedl a co jsi nám udělal, podle pravdivého soudu jsi učinil, protože jsme zhřešili proti tobě a neposlouchali tvá přikázání. Avšak nezříkej se nás úplně pro své jméno a nevzdaluj své milosrdenství od nás. (Přídavky k Danielovi 3, 31.29.34.35)

 První čtení z Písma: Ezechiel 18, 1.29-32

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V)

2. Aby upevňoval naši vůli a přivedl nás k vítězství nad našimi lidskými slabostmi, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vzdát se všeho, co brání Krista následovat a jeho zákon zachovávat, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, svou všemohoucnost prokazuješ hlavně v milosrdenství a soucitu. Daruj nám plnost své milosti, abychom dosáhli tvých zaslíbení a získali podíl na nebeském dědictví! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: Filipským 2, 1-13

Evangelium: Matouš 21, 23-32

Verš k obětování: Žalm 80,

Verše k požehnání: Žalm 119, 49-50

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, učiň nás vždy připravenými naslouchat tvým přikázáním, abychom byli hodni tvých svatých darů! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 44, 51, 95, 109, 110, 111, 144, 191, 194, 288Josefína Hudcová publikováno: 21.09.2020 11:53 zobrazeno: 307x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus