WebArchiv - archiv českého webu

18. neděle po svatém Duchu

 Hospodine, v tvé moci je všecko a nikdo ti nemůže odolat. Neboť ty jsi učinil nebe a zemi i všecko podivuhodné pod nebem. Jsi Pánem všeho.

(Přídavky k Ester 13, 9-10)

První čtení z Písma: Izajáš 5, 1-7

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V)

2. Aby upevňoval naši vůli a přivedl nás k vítězství nad našimi lidskými slabostmi, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vzdát se všeho, co brání Krista následovat a jeho zákon zachovávat, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, ty vždycky nasloucháš, když tě prosíme, a dáváš více, než si přejeme. Zahrň nás hojností svého milosrdenství, odpusť nám vše, z čeho nás obviňuje svědomí, a pro oběť svého Syna nám daruj dobro, o něž sami nejsme hodni prosit. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Filipským 3, 4b-14

Evangelium: Matouš 21, 33-46

Verš k obětování: Žalm 19, 15

Verš k požehnání: Pláč 3, 25

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za pokrm nesmrtelnosti, který jsi nám daroval ve svaté večeři Páně. Dej, ať s čistým srdcem přijímáme to, čeho se dotýkáme ústy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 41, 174, 69, 78, 133, 151, 184, 198, 296Josefína Hudcová publikováno: 29.09.2020 10:57 zobrazeno: 353x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus