WebArchiv - archiv českého webu

Konání bohoslužeb a uskutečňování pastorace v době nouzového stavu od 5. října 2020

Několik aktuálních pokynů a podnětů pro duchovní, kazatele a pastorační pracovníky Církve československé husitské.

Pro duchovní a ty, kteří se podílejí na duchovní správě v Církvi československé husitské, jsou poskytnuty a určeny tyto pokyny a některé náměty pro obtížnou službu v čase pandemie a v nouzovém stavu. Vycházejí z předcházejících instrukcí a sdílených praktických zkušeností v naší církvi i z širšího ekumenického prostředí.

 

1. Bohoslužby v čase nouzového stavu

1.1 Při konání bohoslužeb Církve československé husitské ve sborech, modlitebnách a na dalších místech je nezbytné ze strany duchovních dbát na bezpečnost a zdraví účastníků, respektovat vyhlášená opatření a stanovená pravidla týkající se jejich počtu.     

 

2. Zvěstování evangelia a jeho způsoby 

2.1 Zvěstování evangelia, které náleží k hlavnímu poslání církve v každé době (Mt 10,7; Mk 16,15), může být uskutečňováno i dalšími způsoby než je tradiční kázání – živé slovo kazatele ve shromáždění. Pro zvěstování a komunikaci evangelia se nabízí využití soudobé komunikační techniky přenášející text, zvuk i obraz.

2.2 Jedním z nich je kázání v písemné, respektive elektronické podobě, které lze rozesílat mailem okruhu členů náboženské obce a dalším zájemcům. O poselství biblických textů a obsahu kázání lze vést oboustranně obohacující dialog prostřednictvím mailu a další elektronické komunikace.

2.3 I když je velmi užitečné využití internetu k přenosům bohoslužeb on-line, má tak být činěno s vědomím, že tato forma plně nenahradí shromáždění církve v konkrétním místě a  čase. Pokud je to možné, má být zajišťován pravidelný bohoslužebný život v centru náboženské obce a bohoslužebných střediscích.

 

3. Zákaz zpěvu při bohoslužbě

3.1 Mimořádné omezení či přesněji zákaz zpěvu v rámci kulturních akcí z důvodu ochrany před šířením nákazy se vztahuje i na církev a její bohoslužbu. Nelze proto v době tohoto vyhlášeného opatření uplatňovat při bohoslužbách i dalších shromážděních společný zpěv obce, ani sólových zpěváků nebo liturgujících osob.

3.2 Podle bohoslužebného řádu CČSH všechny zpívané části liturgie mohou být recitované (Bohoslužebný řád CČSH (B.2). In: Bohoslužebná kniha CČSH 2004, s. 21).

3.3 Při bohoslužbě lze využít pro různou kombinaci se slovem varhanní hudbu nebo případně nahrávky duchovních písní a hudby.

 

4. Bohoslužba s večeří Páně a způsoby jejího slavení a rozdělování

 4.1 Pro vysluhování svátosti večeře Páně se doporučují velké hostie, které jsou rozlomeny na polovinu. Při vysluhování večeře Páně s velkou hostií se kněz svými prsty nedotýká vína v kalichu a úst přijímajících, jako je tomu v případě malých hostií, kdy k tomu častěji dochází.

4.2 Nedoporučuje se, aby sami věřící brali do ruky bohoslužebný chléb z misky (okřínu, ciboria), neboť se dotýkají i dalších hostií. Pokud si mají vzít sami hostii, je to možné, jsou-li položené na velkém tácu, aby nedocházelo k dotyku ostatních hostií. Duchovní, který vkládá do úst hostii namočenou ve víně v kalichu, musí dodržovat hygienická opatření a na ruce užívat opakovaně dezinfekci.

4.3 Dalším způsobem v čase pandemie je přijímání hostií ze zvláštních talířků a vína z číší (sklenic) věřícími. Také při tomto způsobu přijímání má zaznít slovo duchovního tzv. udílecí formule („Bůh s tebou v Kristu, bratře – sestro“ nebo jiná).   

4.4 Liturgie s večeří Páně může být za mimořádných okolností sloužena i tak, že přijímá sám duchovní (srov. Bohoslužebná kniha CČSH, 2004, s. 63).

4.5 Bohoslužbu s večeří Páně v čase omezené účasti věřících mohou slavit společně i sami duchovní. Taková extrémní situace může posílit vztahy a spolupráci mezi duchovními ze sousedících náboženských obcí či vikariátu. Jedná se však jen o mimořádnou situaci, jako byla na jaře roku 2020, kdy nemohli věřící přicházet do kostelů. Přednost má bohoslužba s laiky, s věřícími členy náboženské obce.

 

5. Užití soudobé komunikace v pastoraci

5.1 V pastoraci se nabízí větší využití telefonických rozhovorů, pokud jsou z hygienických důvodů omezena osobní setkávání a návštěvy v domácnostech a zařízeních.

5.2 Duchovní má poskytnout telefonický kontakt pro rozhovory a zprostředkování případné pomoci.

5.3 Doporučuje se využívat církevní tisk, ať již osobně předávaný, ale i informování o možnosti objednat si jej, aby mohl být doručován poštou.

5.4 Vyzýváme k vzájemným modlitbám a přímluvám za nemocné. Právě v tomto čase pro nás v duchovenské službě a pastorační péči platí vybídnutí z listu Židům:  „Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům“ (Žd 10,24).

 

Tyto aktuální pokyny a podněty mohou být upraveny s ohledem na měnící se situaci a potřeby.

 

ThDr. Tomáš Butta

patriarcha a správce církve

 

Dne 1. 10. L. P. 2020

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.10.2020 08:45 zobrazeno: 317x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus