WebArchiv - archiv českého webu

22. neděle po svatém Duchu

Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože, na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso! (Žalm 38, 22-23)

První čtení: Micheáš 3 5-12

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI)

2. Aby svou milostí naši mysl osvěcoval a našim srdcím svou pravdu vyjevoval, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vždy a všude pravdu hledat, v poznané pravdě stát a za ni bojovat, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, jedině s tvou pomocí může tvůj věřící lid slavit bohoslužbu v duchu a v pravdě. Děkujeme za tvou shovívavost, s níž přijímáš naši oběť chvály! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána.

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 2, 9-13

Evangelium: Matouš 23, 1-12

Verše k obětování: Žalm 103, 2.

Verš k požehnání: Žalm 16, 11

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, ve své milosti nám i nadále pomáhej a stále nás obnovuj svým slovem a svátostmi! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 10, 32, 34, 57, 59, 85, 105, 114, 176Josefína Hudcová publikováno: 26.10.2020 02:27 zobrazeno: 256x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus