WebArchiv - archiv českého webu

Poslední neděle po svatém Duchu

Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení na věky věků. (Zjevení 5, 12)

První čtení z Písma: Ezechiel 34, 11-16.20b-24

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Aby nás k moudrosti a zralosti vedl a dal nám uvědomit si pravý smysl života, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom správně nakládali s časem, který nám zde na zemi zbývá, a Boží vůlí se řídili, modleme se Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku, Hospodine, tvou vůlí je obnovit všecko ve tvém milovaném Synu, Králi králů a Pánu pánů. Dej, ať všechny národy hříchem od sebe rozdělené jsou pod jeho milostivou vládou osvobozeny a sjednoceny! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Druhé čtení z Písma: Efezským 1, 15-23

Evangelium: Matouš 25, 31-46

Verš k obětování: Žalm 2, 8

Verše k požehnání: Žalm 29, 10-11

Modlitba k požehnání: Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že jsme ve večeři Páně směli přijmout pokrm života věčného. Posiluj nás k zápasu víry na straně Krista Krále, pod jehož praporem bojujeme! Dej, ať s ním dosáhneme vítězství a vejdeme do království nebeského, kde on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po věky věků. Amen.

Vhodné písně: 7, 34, 36, 37, 181, 187, 269, 303, 300, 310



Josefína Hudcová publikováno: 18.11.2020 09:21 zobrazeno: 686x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus