WebArchiv - archiv českého webu

Jednací řád

§ 1 - Svolání sněmu

a) Plenární zasedání VIII. řádného sněmu Církve československé husitské je svoláno vyhláškou podle Ústavy CČSH a Organizačního řádu CČSH.

b) Vzhledem k rozsahu nutných sněmovních prací VIII. sněm pokračuje až do ukončení činností v předsednictvu, ve výborech a dalších svolaných plenárních zasedáních svolaných podle řádů CČSH.

§ 2 - Zahájení sněmu

a) Vlastnímu jednání každého plenárního zasedání sněmu předcházejí bohoslužby.

b) V určenou hodinu ověří předsedající, zda je zastoupena alespoň polovina náboženských obcí nejméně jedním zástupcem. Pokud ano, zahájí jednání, v opačném případě je jednání zahájeno po půl hodině za každého počtu sněmovníků.

c) Hosté se mohou sněmovního jednání zúčastnit se souhlasem předsednictva sněmu.

§ 3 - Slib sněmovníků

a) Slib se skládá na výzvu předsedajícího na začátku každého plenárního zasedání; jeho odmítnutí znamená vyloučení z účasti na příslušném zasedání.

b) Slib ve znění: „Slibujeme s pomocí Boží, že budeme jednat a rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v duchu Písma svatého, církevních tradic a církevních řádů“ potvrdí sněmovníci slovy: „Slibujeme s pomocí Boží“.

§ 4 - Ustavení sněmu

a) Sněmu předsedá, z titulu své funkce, patriarcha nebo zástupce oprávněný jednat jménem církve podle jejích řádů, případně sněmem zvolený předsedající.

b) Sněm se ustaví volbou předsednictva, dvou zapisovatelů a dále volbou předsedů, místopředsedů a dalších členů sněmovních výborů. Tato volba platí i pro všechna příští zasedání. V případě snížení počtu členů předsednictva (z důvodů rezignace aj.) zvolí příští zasedání nové členy.

c) Předsednictvo sněmu tvoří patriarcha, místopředseda zvolený z řad sněmovníků - laiků, generální tajemník potvrzený sněmem a 6 dalších členů zvolených z řad sněmovníků po jednom zástupci z každé diecéze, z nichž dva jsou voleni do funkce místopředsedů předsednictva.

d) Sněm dále zvolí dva ověřovatele zápisu a potřebný počet sčitatelů hlasů, popřípadě mandátovou a návrhovou komisi, bude-li o ustavení těchto komisí rozhodnuto.

e) 1. zasedání zvolilo tyto sněmovní výbory (dále jen „výbory“):

- naukový

- sekce věroučná

- sekce historická

- sociálně-etický

- liturgický

- pastoračně-výchovný

- ekumenicko-zahraniční

- legislativně-právní

- ekonomický

Sněm zvolí předsedu výboru a nejméně jednoho místopředsedu, přičemž oba musí být sněmovníky, jeden z nich duchovní a jeden laik a příslušný počet dalších členů výboru.

f) V období mezi zasedáními sněmu může předsednictvo v případě potřeby složení výborů měnit, případně jmenovat nové výbory. Tato rozhodnutí podléhají následnému schválení plénem sněmu.

g) Výbory jsou nejméně sedmičlenné.

h) Pokud člen výboru není sněmovníkem, účastní se plenárních zasedání sněmu jako expert s hlasem poradním nebo jako host.

i) Na návrh předsednictva sněm dále ustaví tiskové středisko sněmu.

§ 5 - Ustavení a jednání sněmovních výborů

a) První jednání výboru zahájí jeho předseda. Výbor zvolí ze svých členů tajemníka, jehož povinností je vést zápisy a protokol. Může též zvolit zpravodaje.

b) Předseda nebo místopředseda musí být sněmovníky.

c) Jednání výborů jsou uzavřená. Kromě členů výboru se jich mohou zúčastnit členové předsednictva s hlasem poradním. Výbor může svým usnesením pozvat na svá jednání potřebné odborníky.

d) Výbory jsou povinny zpracovat všechny úkoly přidělené jim plénem nebo předsednictvem sněmu. Plénu i předsednictvu sněmu mohou předkládat též své vlastní návrhy; pouze jim jsou odpovědny za svou práci.

e) Výbory se mohou platně usnášet pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny zvolených členů, usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.

f) Výbory se mohou, na základě svých usnesení, členit na sekce v návaznosti na zadaná témata. Jednání sekce řídí výborem pověřený člen; platí zde ustanovení o jednání výborů.

g) Předsednictvo sněmu může schválit pro výbory jednací řád.

h) Všechny předlohy a návrhy pro usnesení pléna musí projednat a doporučit naukový výbor z hlediska Základů víry CČSH a legislativně-právní výbor z hlediska Ústavy CČSH.

§ 6 - Jednání předsednictva sněmu

a) Předsednictvo sněmu může zasedat jak během plenárního zasedání sněmu, tak mezi jeho zasedáními. Jeho jednání svolává a řídí patriarcha nebo předsednictvem pověřený místopředseda předsednictva sněmu. Platně se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.

b) Předsednictvo navrhuje pořad plenárního zasedání sněmu.

c) Předsednictvo rozhoduje případné spory mezi jednotlivými výbory. Jde-li o sporný výklad Ústavy CČSH, musí tuto otázku předložit Právní radě. Proti rozhodnutí předsednictva je možné se odvolat k plénu sněmu, nebo nejpozději do jednoho měsíce k Právní radě, jejíž rozhodnutí je mezi zasedáními pléna sněmu konečné.

d) V období mezi jednotlivými zasedáními sněmu pracuje předsednictvo ve složení rozšířeném o předsedy všech výborů.

§ 7 - Jednání sněmovního pléna

a) Plénum sněmu v úvodu svého zasedání schvaluje pořad jednání.

b) Předkladatel zprávy nesmí při jejím předkládání přesáhnout dobu 30 minut.

O zprávách a návrzích se koná rozprava. V rozpravě může hovořit každý sněmovník. Předsednictvo může udělit slovo i hostům.

c) Návrh na ukončení rozpravy může podat každý sněmovník. O tomto návrhu se hlasuje ihned bez rozpravy.

d) Sněm rozhodne hlasováním, zda po ukončení rozpravy budou hovořit všichni do té doby zapsaní řečníci, nebo pouze jeden proti návrhu a jeden pro návrh.

e) Při projednávání návrhů předložených výbory má první slovo, nejdéle patnáctiminutové, zpravodaj příslušného výboru. Pro další řečníky je lhůta pětiminutová, při dalším slovu k téže předloze dvouminutová. Závěrečné slovo k návrhu, nejdéle pětiminutové, má předseda nebo zpravodaj předkládajícího výboru. Po jeho slovu a vyjádření naukového a legislativně-právního výboru již nelze rozpravu k téže věci obnovit.

f) Mluví se vždy z řečniště, což platí i pro předsedajícího, který na dobu svého příspěvku nebo své zprávy řízení zasedání předává.

g) Hlasuje se veřejně; tajně jen tehdy, žádá-li to alespoň polovina přítomných sněmovníků vyjma hlasování o zapisovatelích a ověřovatelích zápisu. Sněm rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných; předsedající hlasuje pouze při hlasování tajném a v případě rovnosti hlasů při hlasování veřejném.

h) Při hlasování o Základech víry CČSH, Ústavě CČSH a o hospodaření a nakládání s majetkem církve na všech úrovních, jakož i o Liturgii Farského včetně navrhovaných změn, je třeba účasti nejméně poloviny sněmovníků, kteří zastupují náboženské obce.

i) Při každém jednání pléna, předsednictva i výborů je třeba zachovávat kázeň; tomu, kdo ji přes napomenutí narušuje, odebere předsedající slovo. Při opakovaném narušení rozhodne předsednictvo (plénum výboru) o vyloučení z probíhajícího jednání.

j) Jednotlivá zasedání sněmu budou vždy ukončena schválením usnesení a modlitbou.

k) Zápis z každého jednání sněmu musí být vždy ověřen a odevzdán předsedajícímu sněmu a generálnímu tajemníkovi sněmu nejpozději do jednoho měsíce od ukončení příslušného zasedání. Pro ověření bude doplněn magnetofonovým nebo stenografickým záznamem.

§ 8 - Generální tajemník sněmu

a) Mezi zasedáními sněmu generální tajemník kontroluje a koordinuje činnost sněmovních výborů.

b) Generální tajemník zajišťuje, ve spolupráci s tiskovým střediskem sněmu, včasné zprostředkování sněmovních návrhů církevní veřejnosti.

c) O své činnosti pravidelně informuje zasedání předsednictva sněmu a podle potřeby též zasedání ústřední rady.

d) Úkoly generálního tajemníka sněmu může blíže určit předsednictvo nebo plénum sněmu.

e) Povinnosti generálního tajemníka končí až publikováním sněmovních usnesení v Úředních zprávách CČSH nejpozději do tří měsíců po skončení sněmu a po předání všech zápisů a další sněmovní dokumentace k archivaci. Za tuto činnost je po skončení sněmu odpovědný ústřední radě.

§ 9 - Závěrečná ustanovení

a) Sněm bude ukončen až po projednání všech úkolů schválených sněmovním plénem.

b) Je-li pořad sněmovních jednání dle rozhodnutí pléna vyčerpán, vyhlásí předsedající ukončení činnosti předsednictva, všech výborů a sněmu.

c) Sněm bude ukončen bohoslužbami.

d) Ústřední rada zajistí, aby o sněmu byla vydána samostatná publikace.Administrátor publikováno: 24.01.2007 08:11 zobrazeno: 5530x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus