WebArchiv - archiv českého webu

Ž 98 Zpěv před Králem

Vánoční promluva – prosinec 2020

Sestry a bratři, milí přátelé,

           vánoční doba je prostoupena zpěvem a hudbou. Proto jsem zvolil k našemu zamyšlení Žalm 98, který začíná výzvou „Zpívejte“ (Ž 98,1). V biblickém vánočním příběhu zaznívají nad betlémskou krajinou zpěvy andělských sborů, ale i prostá lidová hudba pastýřů. V našem Zpěvníku je celá řada krásných písní, které zpíváme právě jen o Vánocích. Zpívají se po staletí a propojují nás věřící nejen přes hranice času, ale i přes hranice vyznání a národů. A právě v naší době nás vánoční písně mohou potěšit svou melodií i obsahem.

          Žalm 98 je už vlastně takovou vánoční písní. Proto bývá spojován s vánoční bohoslužbou. Je oslavou Hospodina jako Krále, který právě přichází a dává všem lidem i celému stvoření poznat svoji spásu. Tímto Králem je pro nás křesťany Ježíš, který o Vánocích přichází na naši zemi. Jeho příchod do tohoto světa je doprovázen chválou a hudbou. Při příchodu králů a vládců zpravidla zaznívá vznešená slavností hudba. Hudební skladatelé Mozart nebo Händel složili skladby, které zněly při korunovaci panovníků. V žalmu je řečeno: „…pějte Hospodinu žalmy při citaře, při citaře nechť zazvučí žalmy, s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem“ (Ž 98,5-6). O Vánocích zpíváme před Králem, kterým je narozený Ježíš, i když navenek nic jeho královskou moc nepřipomíná.

          V Žalmu 98. je výzva, že má být zpívána „nová píseň“. Protože s Ježíšem přichází nový věk, on nám dává nové přikázání lásky vůči všem lidem, on nám přináší nové lidství a umožňuje novost života. Proto této nové situaci odpovídá i nová píseň. Ale i starší vánoční píseň může být pro nás nová a může nás nově oslovit.

          Píseň je odpovědí na to, co Bůh učinil, a v žalmu je sdělováno, že jsou to „podivuhodné věci“. „Zpívejte, neboť učinil podivuhodné věci“ (Ž 98,1). Obsahem křesťanských Vánoc je div, zázrak. V čem spočívá div a zázrak Vánoc, ona „podivuhodná věc“? Tím je příchod Boha v Kristu mezi nás. On vzdálený se nám stává náhle tak blízký! Proto se v biblickém vánočním příběhu dovídáme o údivu a úžasu těch, kteří se dověděli o narození Krista (L 2,18).

          „Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha“ (Ž 98,3), zaznívá zřetelně výpověď v tomto žalmu. Souzní se slovy proroků, zejména Izajášem, který říká: „I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha“ (Iz 52,10 srov. Iz 49,6). Zde je vysloveno zaslíbení, že Boží příklon v Kristu k nám lidem se netýká jen někoho, ale všech. Ježíš je označován již ve vánočním příběhu jako Spasitel (L 2,11), ten, který přináší spásu, záchranu a dobro celému světu, všem lidem, každému z nás.

          V žalmu je zvýrazněn nejširší dosah tohoto poselství o příchodu Krista. Zní až do „všech dálav země“, i do těch posledních a nejodlehlejších končin země. V tom je pro nás velké povzbuzení. Pro Boha není vzdálenost žádnou překážkou. Nikdo nemůže být Kristu tak vzdálen, aby mu on nemohl být blízko, neboť v Betlémském dítěti přišel mezi nás jako „nové slunce“ a záře Boží milosti.

          Přeji vám všem pokojný a požehnaný vánoční čas. Ať vás povzbudí evangelium a potěší vás písně.

 Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 22.12.2020 01:27 zobrazeno: 293x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus