WebArchiv - archiv českého webu

Ž 86,9-13a Začít a prožít nový rok v Božím jménu

Novoroční promluva k roku 2021 – prosinec 2020

Sestry a bratři, milí přátelé,

se začátkem nového občanského roku je spojován svátek „Jména Ježíš“. V křesťanské bohoslužbě zaznívají verše ze Žalmu 86, kde se opakovaně hovoří o Božím jménu. Nad tímto žalmem bych se chtěl spolu s vámi zamýšlet na počátku nového roku.

Úryvek ze žalmu, který zazněl, obsahuje trojí: Za prvé je to vize budoucnosti, za druhé modlitba před neznámou cestou a za třetí projev trvalé vděčnosti.

Jsme před neznámou budoucností a klademe si otázku, co nám přinese nový rok – nám osobně i naší církvi, křesťanům a obyvatelům naší vlasti, našemu národu a státu, Evropě i celé zemi. Ale každá budoucnost je jen předběžná. Vize v žalmu naopak před námi rozprostírá pohled ke konečné Boží budoucnosti. Ukazuje se tak před námi těžko představitelný obraz, kdy rozmanité národy přicházejí společně k Bohu, projevují mu svoji úctu a respekt vůči jeho jménu. „Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvé jméno“ (Ž 86,9). V jiných překladech Bible je uvedeno „národy“. Tak je tomu v Bibli kralické nebo v překladu Viktora Fischla. Vize budoucího harmonického světa a lidstva vychází z předpokladu, že Bůh je tvůrce všeho a on také učinil lidi všech národů, nejen židovského, českého, slovenského nebo kteréhokoliv jiného, ale všechny národy. Podle zaslíbení starozákonních proroků i ty Bohu nejvzdálenější a nejodcizenější národy jej nakonec poznají a celé lidstvo bude mít jediného Vládce, a nikoli již množství různých vládců navzájem proti sobě bojujících (Iz 2,1-4; Mich 4,1-4). Ježíšovo poselství lásky je univerzální a je určeno všem lidem, všem národům (Mt 28,19-20). Ježíš (hebr. JEHOŠUA) je nositelem a zjevitelem Božího jména (Sk 4,12). Poznat Boží jméno znamená poznat Ježíše, poznat jeho lásku (J 17,26). V ní se lidé – i přes svoji odlišnost a rozdílnost – mohou navzájem přijímat již nyní. A v Božím království, které je cílem stvoření a dějin, bude zřetelná v plnosti. 

Druhou část našeho oddílu ze Žalmu 86. tvoří modlitba. Obrací naši pozornost od velké budoucí vize lidstva k nám samým, zpět na zem a do naší přítomnosti. Uplynul náročný starý rok a nastává rok nový. Stojíme před neznámou cestou. Žalmista se modlí: „Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména“ (Ž 86,11). Tuto modlitbu se doporučuje modlit středověký teolog a mystik Bonaventura na počátku duchovní cesty (Putování mysli do Boha, s. 60). A židovský básník Viktor Fischl překládá závěrečnou část této modlitby takto: „V srdce mé vlož bázeň před samotným jménem tvým“ (Kniha žalmů, s. 120).

Začínáme nový rok v Božím jménu a přejeme si, aby bylo pro nás vodítkem po celý následující čas budoucího roku. V tomto jménu se chceme setkávat jako církev, neboť jeho jméno znamená jeho blízkost, jeho přítomnost mezi námi (Mt 18,20). V jeho jménu chceme začít každé dobré dílo a s jeho pomocí je přivést k dovršení. Jeho jméno nechceme znevažovat svými nepravdivými a oklamávajícími řečmi ani sobeckým jednáním. Vždyť poznat Boží jméno znamená poznat jeho lásku a milosrdenství. Máme se na Boha a jeho jméno více soustředit. Ale naopak nás může v čase budoucího roku mnohé přimět k nesoustředěnosti a uprostřed starostí a obtíží zapomeneme na Boží jméno. A přesto, i když takové situace nastanou, můžeme hledat k Bohu cestu zpět a znovu se k němu obracet svojí modlitbou.

Třetí část oddílu Žalmu 86. je vyjádřením vděčného díkůvzdání: „Celým srdcem, Panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu, tvoje jméno věčně oslavovat, vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou“ (Ž 86,12-13a). Nikoli nespokojenost, otrávenost, malomyslnost, zahořklost, ale vděčnost vůči Bohu – to je skutečně hluboký postoj víry. Vždyť tato vděčnost a chvála není jen chvilková, když se nám dobře daří a když vše jde bez překážek, ale má znít ve všech situacích, ve všech dnech, stále, trvale. Žalmista touží věčně oslavovat Boží jméno. Uvědomuje si a zakouší totiž, že veliké Boží milosrdenství je s ním. I my si můžeme uvědomovat, že nezměrné milosrdenství provází i nás a s tímto vědomím víry můžeme začínat nový rok v Božím jménu.

 Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 22.12.2020 01:29 zobrazeno: 281x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus