WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle postní

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti; ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení!

(Žalm 25,6.2b.22)

První čtení (varianta I): Genesis 17,1-7.15-16

První čtení (varianta II): Genesis 22,1-14a

Tužby postní:

2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože Vykupiteli! Z kříže, nástroje smrti, učinilo utrpení tvého Syna nástroj spásy. Pomoz nám, abychom trpělivě nesli svůj kříž, a tak abychom vešli do Kristovy slávy! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení (varianta I): Římanům 4,13-25

Druhé čtení (varianta II): Římanům 8,31-39

Evangelium: Marek 8,31-38

Verš k obětování: Žalm 16,11

Verš k požehnání: Marek 8,34

Modlitba k požehnání: Bože Vykupiteli všech národů země, děkujeme ti za svátost večeře Páně, v níž přijímáme život budoucího věku. Dej, ať se v srdci radujeme, že odpouštíš naše provinění a vedeš nás cestou věčnosti! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 46, 47, 95, 238, 172Josefína Hudcová publikováno: 22.02.2021 10:39 zobrazeno: 232x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus