WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle postní

Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Král izraelský! Hosanna na výsostech! (Matouš 21, 9)

První čtení: Izajáš 45,21-25

Tužby postní:

2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože Vykupiteli, děkujeme ti, že v tajemství utrpení svého Syna jsi nabídl všem lidem spásu a věčný život. Shromáždi si nás kolem Kristova kříže a uchovej pro den

vzkříšení! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 2,5-11

Evangelium (Pašije): Marek 14,1-15,47

Verše k obětování: Žalm 22,28-29

Verš k požehnání: Marek 14,36

Modlitba k požehnání: Bože Vykupiteli, náš hlad po smyslu života jsi utišil duchovním pokrmem a nápojem. Posiluj naši víru, abychom skrze smrt a vzkříšení tvého Syna dospěli do plnosti spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 239, 240, 322, 326, 201Josefína Hudcová publikováno: 24.03.2021 10:25 zobrazeno: 236x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus