WebArchiv - archiv českého webu

7. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Ukaž divy svého milosrdenství, Spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel. (Žalm 17,7-8)

První čtení: Ámos 7,7-15

Tužby pro dobu po duchu svatém (II):

2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. písem:

Panovníku Hospodine, od tebe pochází každý ušlechtilý cit, každá dobrá rada a každé svaté dílo. Darujsvým služebníkům pokoj, abychom v srdci poslouchali tvá přikázání a žili v klidu a míru! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Efezským 1,3-14

Evangelium: Marek 6,14-29

Verš k obětování: Žalm 50,23

Verše k požehnání: Žalm 95,7-8a

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že ve svátosti večeře Páně přijímáme závdavek života věčného. Dej, ať všichni, kdo okoušejí svátostný chléb a kalich, rostou ve víře, lásce a naději! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 46, 55, 59, 59, 104, 116, 311Josefína Hudcová publikováno: 07.07.2021 09:20 zobrazeno: 289x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus