WebArchiv - archiv českého webu

12. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! (Žalm 84,2-3)

První čtení: Přísloví 9,1-6

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom podle zděděné víry každého dne žili a navzájem si odpouštěli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom po chlebu z nebe a kalichu spásy toužili a za ně děkovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, tvůj Syn je živý chléb, dávající život světu. Naplň nás poznáním jeho přítomnosti, abychom ti s láskou sloužili a radovali se z účasti na jeho vzkříšeném životě! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Efezským 5,15-20

Evangelium: Jan 6,51-58

Verš k obětování: Žalm 147,1

Verš k požehnání: Jan 6,56

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, ve svátosti večeře Páně nás ujišťuješ, že tvá zaslíbení platí. Dej, ať v tomto světě žijeme jako dědicové tvého království! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 6, 14, 20, 21, 39, 44, 47, 199, 284, 304Josefína Hudcová publikováno: 11.08.2021 01:09 zobrazeno: 475x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus