WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k 1100. výročí české mučednice Ludmily

 „Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ Mt 13,45-46

Věčný Bože, plný milosti, lásky a dobra, Pane nebes a celé země!

Před tebe předstupujeme s modlitbou a prosíme tě za svoji pozemskou vlast a za český národ. Děkujeme ti, že také v našem národě jsi dal od dávných dob povstat mnohým svým věrným svědkům – mužům i ženám. Děkujeme ti za českou kněžnu Ludmilu – první známou křesťanskou mučednici v našem národě. Ona se obrátila od pohanství k tobě – živému Bohu a přijala víru v tvého Syna Ježíše Krista, kterého jsi poslal na svět, aby nás zachránil a navrátil zpět k tobě. Také ona směla zakusit tvou mnohou nezměrnou milost a stala se Kristovou oddanou a horlivou služebnicí.

Děkujeme ti za příklad Ludmily, která odolala pokušení moci a bohatství, a vydala se cestou následování tvého Syna ve službě druhým. Ona nalezla nejcennější perlu – tvé nepomíjející království, pro které se vzdala všeho, co ji poutalo k tomuto světu plného nesvárů, zištnosti, zloby, intrik a násilí. Prosíme, aby ti, kteří působí dnes a budou v budoucnosti působit ve vedení našeho státu jako politici a političky, dokázali zastávat svůj úřad a vykonávat své funkce jako službu pro druhé a neusilovali o svůj prospěch a zisk.

Připomínáme si Ludmilinu velkou lásku a soucit vůči trpícím a její pomoc těm, kteří ji ve svém strádání tolik potřebovali. Prosíme tě za sociální pracovníky a pracovnice a za všechny, kteří pečují o druhé, abys je, Bože, posiloval v jejich tak potřebném a náročném povolání.

Myslíme na starostlivost a vychovatelskou moudrost Ludmily, která vedla svého vnuka Václava k víře, zbožnosti a pokoře. Povzbuzuj a veď svým Duchem všechny ty, kteří se věnují výchově a vzdělávání v rodině, ve škole a v církvi. Prosíme, aby po příkladu Ludmily vedli prarodiče svá vnoučata k víře a k hodnotám, které přináší světu a každému člověku Ježíš ve svém evangeliu.

Bože, ať tvé království, které s Ježíšem Kristem přichází a pro které mnozí trpěli příkoří a položili i své životy, jako mučednice Ludmila, je i pro nás tím, co na prvním místě hledáme, o které usilujeme a jehož hodnoty druhým přibližujeme. Do tvé ochrany a péče, dobrý a milosrdný Bože, odevzdáváme všechny bolesti světa a trápení jeho obyvatel v různých jeho částech. Dej nám dostatek odvahy čelit zkouškám a sílu konat dobro. Dopřej nám zakoušet tvé požehnání v darech přírody a blízkost tvého Ducha v lidské vzájemnosti a přátelství.

Tvé jméno, Bože, buď chváleno, lidmi ze všech národů po všechna pokolení i navěky. Amen.

 

Srpen L. P. 2021Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 23.08.2021 09:41 zobrazeno: 388x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus