WebArchiv - archiv českého webu

J 1,10 Nový Adam uprostřed stvoření

Vánoční kázání – Husův sbor Praha 6 – Dejvice –  prosinec 2021

Biblické texty: Iz 11,6-10   Ř 5,17-21   J 1,1-14 (L 2,8-16)

 

Sestry a bratři,

všeobecně známým příběhem o narození Ježíše je čtení z Lukášova evangelia. Již méně známé čtení je hymnus o příchodu Krista ze začátku Janova evangelia. Jestliže je Lukášův příběh dějovým vyprávěním zasazeným do dějin světa, pak Janovo svědectví je nábožensko-filozofickým pojetím a podáním o původu Ježíše jako věčného Božího Slova u Otce před stvořením světa a jeho příchod do světa, který mu celý patří, ale nebyl v něm poznán ani přijat (J 1,10-11).

Příběh o narození a příchodu Ježíše jako věčného Božího Syna v lidské podobě má ještě další biblické souvislosti. A to konkrétně s příběhem o Adamovi v rajské zahradě a jeho neposlušností, kterou tento ráj ztratil (Gn 3). Ježíš jako nový Adam (1 K 15,45) poslušný svého Otce opět ztracený ráj nám lidem navrací a ukazuje nám k němu cestu (Ř 5,19). Tuto biblickou spojitost mezi prvním a druhým Adamem podávají i umělecká díla. A narození Ježíše je zasazeno přímo do ráje, jako výraz návratu rajské zahrady a harmonie celého stvoření, neboť Ježíš i v dítěti je Pánem veškeré přírody a celého Božího stvoření.

Ježíš se totiž rodí uprostřed zvířat. Vždyť jesle, kam byl vložen, jsou krmítkem pro zvířata. A zvířata a příroda náležejí neodmyslitelně k betlémské scéně rozvíjené v lidové fantazii. V samé blízkosti dítěte Ježíše jsou volek a oslík, na pastvinách jsou ovce, pastýři mají psa a mudrci ze vzdálené země přijíždějí na velbloudech. V krajině jsou stromy – nejčastěji palmy, ale i jiné stromy a rostliny, které se užívají v našem prostředí, k výzdobě lidových betlémů – smrky a mechy.

Ježíš se narodil pro každého člověka, přišel kvůli nám lidem, ale i my lidé jsme součástí přírody. Na celé přírodě a celém stvoření se má projevit Ježíšova obnovující síla lásky a Boží sláva. Jestliže při narození Ježíše zaznívá chvalozpěv „Sláva na výsostech Bohu a pokoj na zemi“, pak to znamená svět bez válek a násilí, pokoj a mír mezi lidmi, ale také pokoj v biblickém porozumění je celková harmonie jako Boží řád a plnost života. Ježíš přišel napravit náš vztah mezi námi lidmi a Bohem i mezi sebou navzájem, ale také přichází obnovit i náš vztah k přírodě. Proto je událost narození Krista dávána do souvislosti se starozákonním příběhem o Adamovi v rajské zahradě. Jenomže Adam svou neposlušností Boha o rajskou zahradu přišel a svět se stal zdivočelou a pustou zemí. Proto přichází Kristus – nový Adam, nový člověk, který nese na sobě obraz svého Otce, protože je Božím Synem, a je nositelem dokonalého lidství (2 K 4,4). Ježíš jednak přemáhá zlé a dravé šelmy a také obnovuje harmonii a řád stvoření. V příběhu o Betlémském dítěti se jedná o naplnění předpovědi proroka Izajáše, o tom, že bude v přírodě panovat pokoj i mezi znepřátelenými zvířaty, kdy vlk bude pobývat s beránkem a malé dítě bude nad všemi tvory vládnout (Iz 11,6-9).

Betlémská stáj – to je začátek a odlesk tohoto nového stvoření v Božím království a dokonalé harmonie a pokoje světa lidí i zvířat. Chudý kazatel František z Assisi slavil Vánoce v přírodě s živými zvířaty. Názorně tak dal najevo, že Ježíšův příchod se vztahuje také na zvířata a na celou přírodu a celé stvoření. Ježíš se narodil uprostřed přírody a dýchala na něho zvířata, volek a osel, která ho jako Pána stvoření poznala, jak říká prorok Izajáš, že vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého Pána, ale člověk je nechápavý a svého Boha nepoznává (Iz 1,3). Stvoření poznává svého Pána, poznáváme ho v Ježíšovi i my?

Zůstaňme ještě u toho protikladu starý a nový Adam. Přenesme se znovu z přírody do světa lidí. Je to svět, kde je vládcem Herodes. Takový svět, kde vládnou Herodové, je svět podezřívání, ješitnosti, nepřátelství a krutosti. Hazardují s životy lidí a rozhodují o jejich osudech. Pro své úmysly a kvůli svým plánům – Herodové obětují i druhé lidi. Tak jedná starý člověk. Nemyslí se tím starý člověk věkem, ale záleží na sounáležitosti člověka s Kristem. Ke starým lidem máme mít respekt a úctu, ale „starý“ v tomto smyslu znamená, že patří ke starému světu, světu, který se vzdálil a odcizil Bohu. Je to starý Adam, neposlouchající Boha, neposlouchající hlas vlastního svědomí, neposlouchající Boží přikázání. Ale Ježíš jako nové lidství se do tohoto starého světa již rodí. Starý Adam vidí v druhých nepřátele a vnáší zlobu, neporozumění a nesoulad, ale nový Adam Ježíš přináší lásku, porozumění, smíření. K jakému člověku se chceme a budeme připodobňovat my?

Sestry a bratři,

stále nově můžeme naslouchat biblickému poselství Vánoc. Každý člověk i celé stvoření jsme zahrnuti do plánu Boží spásy, nápravy a obnovy. Biblická zpráva o Ježíšově narození uprostřed přírody a zvířaty nám připomíná obraz ztraceného ráje.

Poselství Vánoc zní: Ježíš přichází do našeho světa a přináší mír a harmonii do našich srdcí i do našich vztahů, ale mír a harmonie se mají projevovat i v celém jeho stvoření. K tomu můžeme přispívat naší úctou k životu a šetrností k životnímu prostředí. Kéž tento jeho dar míru a harmonie dokážeme přijímat, předávat a šířit jako ti, kteří se nechávají obnovovat Ježíšovým novým lidstvím (Ef 4,24;Ko 3,10).

Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 07.01.2022 03:46 zobrazeno: 491x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus