WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle po Zjevení - Křtu Páně

Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost! (Žalm 97,11-12)

První čtení: Nehemjáš 8,1-3.5-6.8-10

Tužby:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, shlédni na nás, neboť v naší slabosti potřebujeme tvou sílu. Dovol nám s důvěrou přistupovat k trůnu tvé milosti!Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 12,12-31a

Evangelium: Lukáš 4,14-21

Verš k obětování: Žalm 89,20

Verše k požehnání: Lukáš 4,21-22

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, nasytil jsi nás tělem a krví svého Syna. Dej, ať posíleni tímto svátostným pokrmem a nápojem žijeme ve světě jako tvoji svědkové! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 54, 67, 97, 102, 106, 186, 312Josefína Hudcová publikováno: 18.01.2022 02:59 zobrazeno: 248x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus