WebArchiv - archiv českého webu

Poslední neděle po Zjevení

Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý! (Žalm 99,9)

První čtení: Exodus 34,29-35

Tužby:

2. Za dar jasného duchovního zraku, abychom viděli Boha při díle v tomto světě, modleme se k Hospodinu.

3. Za naše vysvobození ze slepoty hříchu a za následování Krista cestou slitovné a obětavé lásky k bližnímu, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, děkujeme ti za svědectví apoštolů, kteří spatřili tvého Syna ve slávě, kterou jsi mu připravil už před založením světa. Svou milostí nás učiň jeho spoludědici, abychom ve spojení s ním dosáhli téže slávy ve tvém království! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 3,12-4,2

Evangelium: Lukáš 9,28-36 (37-43a)

Verš k obětování: Žalm 112,4

Verš k požehnání: Lukáš 9,35

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, osvoboď nás od nepokoje a nesvornosti, abychom v pravý čas směli spatřit tvou svatost ve tváři tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 47, 49, 85, 116, 197, 292, 29Josefína Hudcová publikováno: 25.02.2022 09:53 zobrazeno: 205x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus