WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle postní

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti; ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení! (Žalm 25,6.2b.22)

První čtení: Genesis 15, 5-12.17-18

Tužby postní:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože Vykupiteli, ty nejlépe znáš naše slabosti, a proto tě prosíme: chraň nás na těle i na duši, abychom se oprostili od zlého myšlení i konání! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 3, 17 - 4,1

Evangelium: Lukáš 13,31-35

Verš k obětování: Přísloví 21,30

Verš k požehnání: Žalm 106,4

Modlitba k požehnání: Bože Vykupiteli, s modlitbou jsme dnes přišli k tobě, prameni vody živé, a tys nás posílil svátostným pokrmem a nápojem. Požehnej nám, ať neklesáme pod břemenem životních zkoušek! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 47, 95, 238, 172, 323Josefína Hudcová publikováno: 10.03.2022 09:57 zobrazeno: 189x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus