WebArchiv - archiv českého webu

Ř 5,5 Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého

Kázání při bohoslužbě na svatodušní svátky se svátostí biřmování – Praha 6 – Dejvice – červen 2022 

„Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,5)

 

Sestry a bratři,

slavíme dnes Letnice. Letnice navazují na Vánoce a na Velikonoce. Ježíš, který se do tohoto světa narodil a přinesl za nás nejvyšší oběť lásky, odešel k Otci. Po odchodu Ježíše z tohoto světa je zde přesto Bůh skrytě přítomen a touto jeho přítomností je Duch svatý či Duch Boží. I když ve 2. kapitole knihy Skutky apoštolů je líčen Duch jako silný zvuk či vichr, a zobrazuje se jako holubice či plameny, přesto se jedná o něco velmi niterného a neuchopitelného. Je s apoštoly a učedníky, přebývá v jejich nitru. Je rozlit do jejich srdcí. Duch svatý je Boží láska projevující se v lidských srdcích.

Duch Boží působí skrytě i dnes. Sestupuje i do našich životů a dotýká se nás, dotýká se našich srdcí. K tajemství a působení Ducha Božího odkazuje svátost biřmování.

Přání přijmout svátost biřmování projevily také sestry Klára a Kristýna. Obě byly pokřtěné v dětství a nyní se vědomě přihlašují k vyznání víry, které v den jejich křtu zaznělo z úst rodičů a kmotrů. Ve svátosti biřmování je důležité veřejné a uvědomělé vyznání víry a odhodlání jít křesťanskou cestou.

Ke svátosti biřmování patří příprava. Smyslem této přípravy je uvedení do Bible, neboť tato kniha je zdrojem víry a křesťanského života. Tato příprava může být i dlouhodobá. Ale i kdyby byla jakkoli dlouhá, přesto člověk plně do Písma svatého nepronikne. Věřící člověk k obsahu Bible musí pronikat celý život. Tato kniha má svůj původ ve starověku a přes středověk se dostává až do nové doby, její poselství se dostává až k nám.

V Bibli je mnoho toho, co je dnešnímu člověku nesrozumitelného, ale důležité je, aby z Bible zazářila jasná tvář Ježíše. Abychom rozpoznali jeho laskavý obličej a pohled lásky, kterým se dívá také na nás.

Gestem spojeným se svátostí biřmování je vzkládání rukou. Ducha svatého nedává nikdo z lidí, ale je to dar od Boha. Apoštolové vzkládali ruce na druhé a prosili o přítomnost Božího Ducha. Ale přesto jeho zdrojem není žádný člověk, ale Bůh sám ve své svrchovanosti a lásce. Vzkládání rukou je znamením toho, že ve svém životě zakoušíme dotek Boží milosti.

O bohatosti Božího Ducha svědčí tradičních sedm darů (Iz 11,2-3) a také devět druhů ovoce, podle listu apoštola Galatským (Ga 5,22-23). Za tyto dary prosí biřmovanci a za toto ovoce se modlí biskup v modlitbě za biřmovance, aby se skrze ně projevovalo. Za tyto dary i ovoce Ducha chceme prosit i dnes, pro církev a všechny věřící, pro sestru Kláru a sestru Kristýnu, které přijmou svátost biřmování.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 11.06.2022 03:22 zobrazeno: 222x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus