WebArchiv - archiv českého webu

Co je to mediace?

 Ve svém příspěvku bych vám ráda osvětlila, co znamená termín mediace a nakolik by se nás všech mohlo týkat její využití.
Mnoho lidí si pod pojmem mediace představuje jakési spiritualistické seance, nějakou formu meditování nebo služby public relations a médií. Zaměňují se termíny mediace, médium, média apod. Nelze to mít nikomu za zlé, neboť mediace jako proces, jako alternativní řešení sporů má mezi veřejností velmi malou publicitu a propagaci.
Mediace je vyjednávání, alternativní strukturovaný proces řešení mezilidských konfliktů a různých typů sporů za účasti a vedení třetí nezávislé osoby (mediátora). Je určena těm, kteří se rozhodli řešit své konflikty, problémy a spory smírčí a mimosoudní cestou. Je to proces dobrovolný se zřetelem na zájmy obou zúčastněných stran sporu a výsledkem je oboustranná dohoda a spokojenost zúčastněných stran. Může mít formu ústní nebo písemné závazné smlouvy, k níž přihlíží i soud.
Mediace je nejčastěji využívána při řešení sporů, které mohou skončit nebo končí před soudem, obvykle v majetkoprávních, obchodněprávních, občanskoprávních a v některých trestně právních věcech. S úspěchem se aplikuje při řešení manželských, rozvodových a rodinných sporů.
Oproti soudnímu řízení má několik výhod. Šetří čas zúčastněných i náklady na soudní výlohy a právní zastoupení. Rovněž je šetrnější k celkovému psychickému vypětí.
Mediátor je odborník na komunikaci a dialogickou metodu řešení konfliktů, která spočívá v řízeném vedení rozhovoru.
Za kolébku  moderní mediace jsou považovány Spojené státy americké a Kanada. Smírčí a rozhodčí řízení provázely ale evropskou civilizaci již od starověku. Nyní jsou v Evropě mediační služby nejvíce rozšířeny  ve Francii, Německu, Velké Británii, Dánsku, Norsku, Finsku, Holandsku a Rakousku. Ve Francii byla mediační služba zavedena asi před 15 lety jako služba pro francouzské soudy. V současnosti má každá větší instituce či firma svého mediátora. S jeho pomocí řeší i podmínky spolupráce uvnitř jedné organizace. Pomocí mediace se upravují vztahy nájemníků a majitelů nemovitostí, vztahy mezi spolužáky, manželi v rozvodovém řízení nebo po něm, nově i vztahy milenecké. Mediací se řeší problémy komunitní, vznikající při jednání s úřady nebo institucemi (např, požadavky rodičů na vedení školy, stížnosti pacientů na lékaře, nesouhlas občanů s chystanou změnou územního plánu apod.).
U nás byla zákonem č. 257/2000 Sb. Zřízena Probační a mediační služba jako složka sociální práce v trestní justici. Je využívána k řešení konfliktů mezi pachateli a poškozenými. O jejím významu přinese informace příští článek.
Komerční mediační služby nabízí u nás několik firem a jednotlivců., ale rozhodně se tato služba přes prokazatelné úspěchy nestala běžnou praxí. Většina mediátorů je členem Asociace mediátorů České republiky (http://www.amcr.cz). V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se připravuje samostatný zákon o mediaci, který by měl přesněji vymezit tuto oblast. Obecně panuje mezi odborníky pozitivní očekávání rozvoje mediace, obdobně jako je tomu i Polsku.
Mediace je tedy založena na dobrovolnosti, orientuje se na budoucnost, vztah znesvářených stran se mění ze soupeření na spolupráci a hledá alternativy řešení.
Chtějí-li obě strany využít k řešení problému služeb mediátora, může proběhnout proces například následovně. Vstup do mediace může navrhnout i jen jedna strana a druhé straně může být nabídnut prostřednictvím mediátora. Nutnou podmínkou pokračování v procesu je dobrovolný souhlas i strany druhé. Jednání mohou být od počátku mediátorem vedena jako společná, tedy za účasti obou stran. V praxi se osvědčuje vedení úvodního setkání separátně, mediátor hovoří z každou zúčastněnou stranou zvlášť. Dokonce je i možné to, že jednu ze stran (samozřejmě po dohodě) zastupuje druhý mediátor. Prubířským kamenem procesu se stává fáze, kdy strany nehovoří směrem k mediátorovi, ale i mezi sebou před neutrální osobou, za jejíhož vedení hledají řešení, která předtím nedokázaly vidět či přijmout. V poslední fázi je vytvářena podle řešení, na kterém se obě strany shodly, dohoda. Mediátor dbá na to, aby dohoda byla vyvážená, proveditelná, konkrétní a srozumitelná. Písemná dohoda v právní formě je právně vymahatelná, v mnoha případech o tuto formu požádá soud.
Co tedy máme udělat, chceme-li pro řešení svého sporu využít služeb mediátora? Kontakt na mediátora můžete získat např. prostřednictvím Asociace mediátorů České republiky (případně se s požadavkem na kontakt můžete obrátit i na sociální odbor Úřadu Ústřední rady CČSH). Spojíte se telefonicky nebo emailem s mediátorem. Domluvíte se společně na rozhovoru, ve kterém stručně popíšete čeho se problém týká. Pokud je s vaším záměrem využít služby mediátora již seznámena druhá strana, nic nebrání následně po dohodě o termínu sezení zahájit. Pokud není, mediátor ji může kontaktovat, seznámit s mediací a pokusit se ji pozvat na sezení. Budou-li obě strany sporu souhlasit s mediací, budou ještě jednou informovány o procesu mediace. Zároveň bude předložena stranám smlouva o mediaci mezi stranami a mediátorem. Do podepsání smlouvy žádná ze stran nehradí finanční náklady na mediaci. Po podpisu smlouvy o mediaci následně pouze jak bude ustanoveno ve smlouvě.
Téma mediace je pro církev zajímavé i z druhé strany. Vždyť často právě farář se stává jakýmsi mediátorem řešení konfliktních situací v místě svého působení.
27. listopadu proběhla díky iniciativě NO Břevnov v prostorách náboženské obce na téma medice přednáška mediátora Mgr. Petra Osladila. Od něho také pochází většina informací v tomto článku. V případě zájmu z řad duchovních i veřejnosti můžeme v přednáškách a diskuzích na toto téma pokračovat. Zajímavá pro církev by mohla být i možnost výcviku vhodných osobností na profesionálního mediátora, jehož službu by mohly subjekty naší církve zařadit mezi své služby.Lenka Nováková

Lenka Nováková publikováno: 04.01.2008 03:41 zobrazeno: 3667x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus