WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle po svatém Duchu

Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Žalm 90,13.12)

První čtení: Izajáš 65,1-9

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom opravdovostí své víry naplňovali svůj život ve svaté církvi Kristově, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli vděčni za to, že víme, komu jsme uvěřili, a za slovo Boží se nikdy nestyděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, pro svůj věřící lid máš vždy připravenou plnou náruč své milosti. Prosíme tě, vlij do našich srdcí lásku ke tvým přikázáním a dej, abychom tě ve všem a nade vše milovali, a tak dosáhli naplnění tvých zaslíbení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Galatským 3,23-29

Evangelium: Lukáš 8,26-39

Verš k obětování: Žalm 31,24.25

Verš k požehnání: Lukáš 8,39

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, ochraňuj a provázej svůj lid, kterému dáváš svátost těla a krve svého Syna. Dej, ať přijímání této svátosti zachová naše duše pro tvé věčné království! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 7, 11, 55, 59, 63, 114, 160, 312Josefína Hudcová publikováno: 15.06.2022 01:46 zobrazeno: 255x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus