WebArchiv - archiv českého webu

Přímluvné modlitby k 88. výročí naší církve

Svatý a neviditelný Bože, chválíme tě a děkujeme ti s celým tvým lidem, že se nám dáváš poznávat ve svém Synu a že se k tobě můžeme v jeho jménu v důvěře obracet. Vyslyš nás, když k tobě přistupujeme v čase výročí zrodu novodobé husitské církve se svými modlitbami. „Smiluj se, Hospodine.“
Ty jsi, Pane církve, řekl: „Kdo mně slouží, dojde cti od Otce“ (J 12,26). Děkujeme ti za všechny tobě oddané služebníky a služebnice. Prosíme tě za ty, kteří jsou povoláni ke kněžské službě, ať ji konají ve tvém zmocnění věrně a spolehlivě. Povolávej pro tuto službu další bohoslovce. „Smiluj se, Hospodine.“
Ty jsi řekl: „Jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Prosíme tě za laiky, aby projevovali trvale svůj zájem o tvé slovo a osvědčovali svou víru ve svém životě. Prosíme tě za náboženské obce, aby v nich vládl Kristův Duch opravdového bratrství. „Smiluj se, Hospodine.“
Ty jsi řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim“ (Mk 10,14). Prosíme tě za děti a mládež, aby se jim tvé živé slovo a stávalo jasným ukazatelem cesty života a církev pro ně byla duchovním domovem. „Smiluj se, Hospodine.“
Ty jsi ukázal příklad jednání milosrdného Samařana (L 10,33). Dej, abychom se druhým lidem stávali skutečnými bližními, kteří překonávají své sobectví a lhostejnost. Prosíme tě za rozvíjení diakonické a sociální práce církve. Posiluj všechny ty, kteří se věnují péči o seniory a potřebné. „Smiluj se, Hospodine.“
Ty jsi prosil a stále prosíš za učedníky, aby byli jedno (J 17,21). Modlíme se za všechny křesťany a za všechny církve u nás. Dej, ať dokážeme v porozumění, společné modlitbě a spolupráci před světem naplňovat tvé slovo k prospěchu naší společnosti. „Smiluj se, Hospodine“.
Ty jsi řekl: Učte se ode mne“ (Mt 11,29). Otvírej naši mysl svému učení a dávej nám moudrost srdce. Prosíme tě za Husitskou teologickou fakultu univerzity Karlovy, za její pedagogy a studenty; modlíme se za katolickou a evangelickou fakultu. Kéž jako křesťané společně hledáme světlo pravého poznání a šíříme tebou darovanou moudrost.  „Smiluj se, Hospodine.“

Neboť tobě jen náleží čest i sláva Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků. A mír a pokoj lidem dobré vůle na zemi. Amen.Tomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 06.01.2008 09:46 zobrazeno: 4163x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus