WebArchiv - archiv českého webu

L 1,46-55 Mariin chvalozpěv

Kázání - srpen 2022

Píseň č. 311

Sestry a bratři,

srpnový svátek 15. 8. – je ve východním i západním křesťanství s velkou intenzitou rozšířen a slaven. Připomíná se smrt Marie – matky Ježíše Krista. Marii zpodobňují ikony, obrazy i sochy v chrámech, na náměstích i v přírodě. Inspirací se stala také žena ze Zjevení Janova, která je oděná sluncem, měsícem pod nohama a má nad hlavou dvanáct hvězd (Zj 12,1). Tímto symbolickým znázorněním je popisován Izrael, ze kterého pochází Mesiáš, anebo církev. Dvanáct hvězd značí dvanáct kmenů Izraele nebo dvanáct apoštolů. Vztažení tohoto obrazu na Marii je až z pozdější doby a bylo rozvinuto v gotickém a barokním umění. Biblickému svědectví o Marii odpovídají spíše zpodobení F. Bílka, J. Znoje nebo J. V. Duška, kdy její skutečná vznešenost je prostá a zdánlivě obyčejná. Bible nám představuje Marii jako izraelskou dívku a ženu.

Tuto spojitost s Izraelem, s biblickým starozákonním lidem a židovským národem nám dokládá její píseň zvaná Magnificat. Není zřejmé, do jaké míry je to po textové stránce skutečně píseň Marie, a do jaké míry se jedná o autorství evangelisty Lukáše a Marie je její interpretkou. O tom se novozákonní teologové dohadují a spor není jednoznačně vyřešen.

V každém případě se v písni projevuje Marii výjimečnost, kdy ji mají blahoslavit všechna pokolení. V knize Přísloví máme chválu ženy statečné (Př 31). Je tam také chválena blahoslavena žena, projevující se kladnými vlastnostmi – spolehlivostí, pílí a soucitem s potřebnými. Rozdíl je v tom, že takovou ženu chválí její manžel a nejbližší okolí (Př 31,28-29), ale Marii mají blahoslavit všechna pokolení a všechny generace, všechny rody i národy (L 1,48). Ale ne pro ni samotnou, kvůli jejím vlastnostem či mimořádným schopnostem. Vždyť v celém jejím chvalozpěvu je zřejmé, že tím aktivním je Bůh sám, který s Marií „učinil velké věci“ (L 1,49). Vybral ji jako matku Spasitele. To je velká věc – být matkou Krista, na kterého Izrael, ale i celý svět čekal.

V umění se setkáváme s Marií jako ideálem krásy a ženského půvabu, ale Marie má blízko k utrpení. Marie je spojena se svým lidem, s Izraelem, s židovským národem. Mnohé židovské ženy nezměrně trpěly. Marie může nést i podobu trpící ženy, dokonce takové, jaké byly židovské ženy v koncentračních táborech. Nese se svým lidem bolest a utrpení, tak jak to vše nesl Ježíš Kristus – její syn – trpící a umírající na kříži.

František Bílek zobrazil Marii jako starou, utrápenou ženu, a znalci umění a víry v jeho době se tím cítili pohoršeni a uraženi. Ale on to vystihl, neboť matka Spasitele, matka Krista, nese s ním jeho utrpení.

Přesto Mariin chvalozpěv působí jako píseň nadějně a radostně. V textu písně se zpívá o rozptýlení pyšných a sebevědomých lidí, o svržení diktátorů a nasycení strádajících a chudých (L 1,51-53). Uskutečňované změny nejsou způsobeny násilím, ale Marie spoléhá na Hospodina. Marie není ani revolucionářka, ale ani pohanská bohyně. Je prostá věřící žena, která věří v Hospodina, spoléhá na něho a zcela mu důvěřuje. Zbožnost a teologie její písně je zbožností a teologií žalmů. Bůh je ten, který jedná a projevuje svou moc. Je to mocný a silný Hospodin (L 1,49.51). Lid je slabým a poníženým, i Marie jako žena je slabá a nese se svým lidem ponížení, ale za tímto lidem je mocný a silný Bůh.

O dvou projevech Hospodina Marie ve své písni zřetelně zpívá. Je to jednak oslava Hospodina, který jedná jako ten, kdo má moc a sílu a současně je zdůrazněno i jeho milosrdenství (L 1,50.54). Bůh je mocný a silný (srov. Ž 21,14; Ž 89,14; Ž 147,5), ale je současně milosrdný (srov. Ž 100,5; 5, Ž 103,11; Ž 136)

Je to náš milosrdný Otec v nebesích, jak jej v Lukášově evangeliu představuje Ježíš (L 6,36) – Mariin syn.

Místo Marie v biblických událostech spásy je významné a jedinečné, neboť je matkou Spasitele. Současně je Marie příkladem ženy biblické víry v Hospodina a spolehnutí se na jeho slovo a na jeho zaslíbení. Přibližuje nás tak k Ježíšovi, který svým vtělením zviditelňuje neviditelného Boha. Ježíš byl od počátku utvářen jako Boží Syn Duchem svatým, ale také mateřskou lidskostí a vírou Marie. Víra Marie je biblickou vírou zakotvena v Písmu a v Božím lidu Izraele, jak dokládá zbožnost a teologie její jedinečné a úžasné písně.

Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 18.08.2022 10:20 zobrazeno: 142x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus