WebArchiv - archiv českého webu

21. neděle po svatém Duchu

Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!

                                                                                            (Žalm 112, 1)

První čtení: Izajáš 1, 10-18

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom svým bližním dokázali sloužit k jejich duchovnímu prospěchu, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom vírou i skutky lásky přispívali k jednotě a blahu církve i národa, modleme se k Hospodinu. 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, pomoz nám statečně unést důsledky našich každodenních prohřešků a chyb. Dej nám rozeznávat, v čem se mýlíme a kde selháváme. Tobě se odevzdáváme v důvěře, že ty nezavrhuješ, nýbrž odpouštíš. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Tesalonickým 1, 1-4.11-12

Evangelium: Lukáš 19, 1-10

Verš k obětování: Žalm 32, 5

Verš k požehnání: Jan 3, 16

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dej, ať jednota a mír, které nám štědře udílíš ve svém slově a svátostech, zapustí kořeny v životě našich sborů a našich rodin! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 59, 67, 68, 73, 75, 77, 81, 114, 134, 183, 287, 290Klára Matoušová publikováno: 01.11.2022 02:41 zobrazeno: 120x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus