WebArchiv - archiv českého webu

J 1,43-46 Pojď a přesvědč se

Kázání při bohoslužbách se svátostí biřmování – Sbor opata Prokopa na Sázavě - leden 2008

Sof 2,3; Sk 26,9.13-16

Sestry a bratři,
předcházející neděli byl připomínán křest Ježíšův. Tuto neděli se tradičně biblické čtení vztahuje k povolání prvních učedníků. Dnes se koná v tomto sboru svátost biřmování, která vyjadřuje rozhodnutí setrvat na cestě víry a patřit do kruhu Ježíšových učedníků. Dnešní čtení evangelia se k této příležitosti hodí, a proto soustřeďme na ně svou pozornost.
První událost Ježíšova křtu se odehrála u Jordánu a druhá u Genezaretského či Tiberiatského jezera v Galileji, kam Ježíš odešel (1,43). Na březích Genezaretského jezera byly rybářské osady, odkud pocházeli a zde žili první učedníci Ježíše. Byli to Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub a Jan, také bratři. To je ten známý příběh o rybářích, které Ježíš zavolal při rybolovu, aby šli za ním. A oni ho uposlechli, nechali na břehu své sítě a šli za ním. Podle svědectví evangelisty Jana vyhledal Ježíš dalšího učedníka Filipa a ten oslovil zase dalšího Natanaela.
První učedníci byli sice rybáři, muži manuální práce, ale přesto byli vzdělaní v Písmu. Jako židé byli od mládí vzděláváni v Zákoně – v tóře. Znali Mojžíše – ustanovení Desatera, příběhy a přikázání zapsaná v pěti knihách Mojžíšových. Četli prorocké spisy. Účastnili se shromáždění v synagógách, v židovských modlitebnách a školách, kde se jim dostávalo biblické vzdělávání. Znalost Bible a důkladnější seznamování se s touto knihou je důležitým krokem na cestě víry i pro nás.
Co dále je důležité, je slyšet osobní svědectví o Ježíšovi. Naslouchat svědectví těch, kteří Ježíše poznali, setkali se s ním a žijí vírou v něho. Učedníci oznamují: „Nalezli jsme Ježíše. Toho, o kterém se píše v Písmu.“ Písmo svaté a dvoutisícileté dějiny křesťanství až po současnost dokládají setkání lidí s Ježíšem. Ať již je to apoštol Pavel, jak jsme jeho svědectví slyšeli z 26. kapitoly knihy Skutky apoštolů, nebo také opat Prokop, který je spojen s tímto krajem, i nespočetný zástup dalších svědků. 
Ale člověk namítá proti křesťanství: „Co odtud může vzejít dobrého?“ Co odtud může vzejít dobrého? Dnes mají přece mladí lidé jiné, drsnější idoly, než je pokorný Ježíš? Co může křesťanství a církev přinést dobrého dnešnímu člověku?
Podobně vyslovoval námitky i Natanael, když se dověděl od učedníka Filipa o Ježíšovi. „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ V Nazaretě Ježíš žil se svými rodiči od svého dětství. Josef tam měl truhlářskou dílnu a obyvatelé tohoto městečka znali i Marii, Ježíšovu matku, když chodila na tržiště nebo pro vodu. Nazaret nebyl žádným mimořádným městem. V očích pravověrných židů byl viděn jako bezvýznamné a dokonce opovrhované město.
A přesto z tohoto prostředí pocházel Ježíš, skryt do obyčejnosti a nenápadnosti.
Co odtud může vzejít dobrého? Na tuto otázku moudře odpovídá učedník Filip. „Pojď a přesvědč se.“ O tom se musí člověk přesvědčit sám, že cesta za Ježíšem a s Ježíšem má smysl. Cenné je  mít vlastní zkušenost, vlastní poznání, vlastní přesvědčení víry. Cesta křesťana vede od dětské víry k osobnímu jasnějšímu přesvědčení. To je i smyslem svátosti biřmování. Zaznívá k nám výzva apoštolova: „Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen“ (2 Tm 3,14).  
Mít přesvědčení neznamená jen přiklonit se k nějakému názoru, třeba názoru většiny nebo módním náladám. Mít přesvědčení znamená vnitřně se s něčím ztotožnit. A zachovat toto přesvědčení i když třeba slyšíme názory jiné. Křesťanské přesvědčení však neznamená fanatismus. Znamená otevřenost. Křesťanské přesvědčení je stálá vnitřní otevřenost pro Boží pravdu a pro naplnění Duchem Kristovy lásky, která chce přemáhat všechny naše lidské záporné sklony.

 

Sestry a bratři,
jako tehdy i dnes povolává Ježíš své učedníky a učednice. Jsme pozváni na cestu za Ježíšem, která vede k věčnému a dobrem naplněnému životu. Tím prvním krokem je seznamování se s Písmem, druhým je svědectví druhých věřících lidí a třetím je možnost se přesvědčit sám o tom, že Ježíš přináší našemu životy hodnoty, které obstojí ve zkouškách života a času. K tomu poznání a přesvědčení ať vede Bůh vás, sestry, i nás. Amen.Tomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 23.01.2008 03:25 zobrazeno: 4058x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus