WebArchiv - archiv českého webu

Dopis k roku 2008

Sestry a bratři, chci vás na počátku roku 2008 pozdravit biblickým slovem z knihy proroka Izajáše:

 

„Kdo si bude v té zemi dávat požehnání, bude si je dávat v Bohu pravém. Kdo bude v té zemi přísahat, bude přísahat při Bohu pravém. Minulá soužení budou zapomenuta. Ukryta před mým zrakem“ (65,16).

 

Naše víra se upíná k věčnému Bohu, který nepodléhá času ani prostoru. V jeho pohledu je tisíc let jako den, který minul (Ž 90,4). Dává se nám poznávat jako Otec, Syn a Duch svatý, jak vyznáváme spolu se všemi křesťany v krédu. My žijeme v konkrétním prostoru a čase. Naše Církev československá husitská je zvláštním způsobem spojena s touto zemí a s tímto národem a jeho dějinami. Právě v roce 2008 si připomínáme důležitá historická výročí – dějinné události z doby dávno minulé i nedávné, které jsme třeba ještě sami prožívali. Tyto Některé tyto klíčové okamžiky našich dějin jsou živým připomenutím lidské naděje a odvážné touhy po svobodě, ale i zrady, útisku, nezměrné bolesti a soužení mnohých. Číslem osm je vyznačen čas třicetileté války, která zachvátila tehdejší Evropu v letech 1618-1648. Rok 1848 je datem revolučního pohybu a změn. Vznik samostatného demokratického státu v roce 1918 znamenal i důležitý politický a společenský předpoklad pro vznik naší novodobé husitské církve. Rok 1938, kdy došlo k podepsání mnichovské dohody, znamenal uzavření období samostatného státu budovaného na demokratických principech a humanistických hodnotách. Rovněž i rok 1948 poznamenal na dlouhou dobu život v naší vlasti. Pražské jaro roku 1968 bylo zmraženo invazí vojsk a dobou tzv. normalizace, kdy lidé si něco jiného mysleli, ale často se zcela jinak projevovali. Tato a další výročí zakončená osmičkou nás vedou k promýšlení dějinných událostí a jejich souvislostí i ke zhodnocování našeho přítomného náročného života ve svobodě.
         Naše víra přesahuje dějiny. Jako křesťané jsme ve svém nitru a životě určováni událostmi, které jsou dosvědčeny Písmem. Jsou to události víry, které se v konkrétní dějinné osobě Ježíše Krista naplnily a které nám předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova (L 1,1). Mnohé historické události ovlivňují běh dějin, avšak rozhodující událost a střed dějin tvoří příběh Ježíše Krista. On „zlo světa i smrti přemohl“, jak vyznáváme v husitském krédu. Je to příběh Ukřižovaného, ale současně příběh Vzkříšeného – tedy příběh s otevřeným koncem. V křesťanské symbolice právě osmička vyjadřuje „osmý den stvoření“ a je symbolikou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. S ním přichází nový věk lidskosti a obnovy a proměny stvoření, kdy bude vše podřízeno Bohu (1K 15,24-28).
         V knize proroka Izajáše v 65. kapitole je řečeno, že pravý Bůh je zdrojem požehnání. „Kdo si v té zemi bude dávat požehnání, bude si je dávat v Bohu pravém.“ Slyšíme také, že „minulá soužení budou zapomenuta“. Úzkost, zlo a bída starého věku zmizí. Postoj víry znamená být otevřeni novému věku, který v Ježíši Kristu přichází, navzdory všem neblahým událostem. V této víře můžeme prožívat a sdílet s druhými radosti a naděje. V této víře můžeme trpělivě usilovat o uskutečňování dobrých záměrů v církvi i společnosti. V této víře můžeme nést i životní bolesti a plnit každodenní úkoly, které se nám někdy zdají být nad naše možnosti.

 

V modlitbě za Boží vedení, přízeň a posilu na vás myslí

 

 

                                                                           Tomáš Butta,
                                                                           patriarchaHelena Bastlová publikováno: 19.02.2008 11:24 zobrazeno: 4029x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus