WebArchiv - archiv českého webu

Probační a mediační služba České republiky

Možná jste si přečetli v jednom z minulých čísel Českého zápasu nebo na webových stránkách Sociálního odboru ÚÚR, že spory můžeme řešit i mimosoudní cestou – mediací.

 

Mediaci lze ovšem použít i v trestním řízení, tedy v situaci kdy jeden z účastníků je obviněn z trestného činu. V tomto případě se obracíme na Probační a mediační službu České republiky (PMS). Úředníci této poměrně nové státní istituce provádí podle zákona č. 257/2000 Sb. mediaci v trestních případech. Střediska PMS působí ve všech soudních okresech ČR a jejich činnost je bezplatná.

 

Na Probační a mediační službu ČR se mohou obrátit poškození, obvinění, jejich příbuzní, státní zástupci, soudci, kurátoři, obhájci, policisté a všichni, kdo jsou nějakým způsobem trestným činem dotčeni.

 

Poškozený může získat důležité informace vztahující se k trestnímu řízení a především k náhradě škody. Obviněný má příležitost přijmout odpovědnost v souvislosti s náhradou jím způsobených škod. Může se poškozenému omluvit a nabídnout přiměřenou náhradu škody.

 

Výsledky mediačního jednání může státní zástupce (soudce) zohlednit ve svém rozhodnutí. Může například zastavit trestní stíhání nebo navrhnout či schválit další alternativní opatření či sankci.

 

K mediaci v trestním řízení jsou vhodné případy majetkové kriminality, trestné činy z nedbalosti, v dopravě, rvačka, zanedbání povinné výživy apod.

 

Smyslem a účelem mediačního jednání je přispět ke zmírnění následků trestného činu pro poškozeného a motivovat obviněného k převzetí odpovědnosti za škody, které svým jednáním způsobil. Může vyústit ve společnou dohodu o urovnání konfliktu a náhradě škody. Ta pak slouží jako podklad pro rozhodování státního zástupce nebo soudce.

 

K dalším činnostem Probační a mediační služby patří začleňování pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů a zajišťování efektivní realizace uložených alternativních trestů a opatření.

 

A právě odsouzených k alternativním trestům je možné prostřednictvím PMS využít k různým pracem v rámci náboženských obcí. Některé náboženské obce již těchto pracovníků využívají nebo využili. Ty obce, které by o to měly zájem, mohou postupovat následovně.

 

Obec žádající takového pracovníka by se nazývala poskytovatel obecně prospěšných prací (dále OPP).

 

Postup, jak se stát poskytovatelem OPP, je jednoduchý. Stačí kontaktovat středisko Probační a mediační služby (místně příslušné) a oznámit, že se chcete stát poskytovatelem OPP. Dle zákona může být poskytovatelem OPP subjekt státní i nestátní, který vyvíjí obecně prospěšnou činnost a kde by práce odsouzených k OPP nesloužila k výdělečným účelům (v rámci OPP nelze např. soukromé firmě hlídat parkoviště). Středisko Probační a mediační služby zašle novému poskytovateli formulář, tzv. požadavek, kde poskytovatel popíše kolika odsouzeným poskytne práci, jde - li o práci sezónní či celoroční, jaký je odhad hodin, o jakou práci se jedná a má-li zvláštní požadavky (např. pro práci v mateřské školce jsou jiné požadavky na odsouzeného než pro úklid komunikací). Tento požadavek je důležitý při výběru vhodného odsouzeného na konkrétní místo..

 

Vše další potřebné sdělí a vysvětlí pracovník střediska Probační a mediační služby. Na webových stránkách Probační a mediační služby ČR www.pmscr.cz naleznete v menu pod "kontakty" adresář středisek Probační a mediační služby řazený podle krajů. Pokud se vám jej nepodaří otevřít nebo nemáte přístup k internetu, mohu vám kontakt poskytnout na Sociálním odboru ÚÚR CČSH. Zaměstnávání osob odsouzených k OPP se není třeba obávat, tyto tresty se ukládají např. za trestné činy neplacení výživného, viníkům dopravních nehod či neplatičům zdravotního a sociálního pojištění apod., tedy ne odsouzeným za násilné trestné činy či recidivistům.

 Mgr. Lenka Nováková

Lenka Nováková publikováno: 08.04.2008 10:31 zobrazeno: 3739x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus