WebArchiv - archiv českého webu

Mt 5,1-12 Osm stupňů Hory blahoslavenství

Kázání při valném shromáždění České biblické společnosti – duben 2008

Sestry a bratři, jedna z izraelských hor se nazývá Hora blahoslavenství. Tam Ježíš podle tradice vyslovil osmero blahoslavenství. V nich jsou vyjádřeny podmínky pro vstup do Božího království. Osmero blahoslavenství je osm stupňů směrem k Božímu království. Prvním stupněm je „chudoba v duchu“  - tedy pokora, druhým je upřímná lítost, třetím tichost, čtvrtým touha po spravedlnosti, pátým milosrdenství, šestým čistota srdce, sedmým pokoj a osmým podíl na Kristově kříži a jeho potupení ve světě. Jenom ti, kteří jdou po těchto stupních, směřují k Božímu království, které Ježíš na začátku svého kázání na hoře vyhlašuje. Vydejme se po těchto stupních a jděme cestou, kterou se vydali první učedníci a kterou hledají zástupy všech dob.
První stupeň a současně počátek a východisko cesty je pokora. Výraz „chudý duchem“ není žádné vyjádření nedostatku lidské inteligence, rozumových schopností. Tímto výrazem je míněna pokora. Od ní všechno začíná. Pokora je vědomí nedostatečnosti, vnitřní prázdnoty, které umožňuje přijmout dar Ježíšova evangelia. Jen ten, kdo je takto vnitřně pokorný, může být skutečně Ježíšem obdarován. Duchovně bohatí se na horu za Ježíšem vydat nepotřebují. Pokorný člověk si uvědomuje, že kdyby sebevíc dokázal, měl kdovíjaké zkušenosti víry a hluboké poznání, tak každý den začíná prázdný a odkázán na Boží milost. Druhým stupněm je lítost nad selháváním, kterého žádný člověk není ušetřen. Je to pláč, který nás neuzavírá do samoty, ale naopak přibližuje k druhým lidem a tím i k Bohu. Takový požehnaný pláč byl pláčem marnotratného syna, který se vydal na cestu k domovu. Takový pláč přechází v radost z Božího odpuštění. Třetím stupněm je tichost. Tichostí se myslí odevzdanost Bohu. „Je dobré, když člověk čeká potichu spásu od Hospodina“ (Pláč 3,26). My nemůžeme nic před Bohem pro svou spásu udělat, jen v tichosti ji přijmout. Pokud projdeme těmito třemi stupni, dostáváme se ke stupni čtvrtému. Bůh v nás probouzí touhu po spravedlnosti. Přestáváme být sobečtí a lhostejní. Jestliže se děje nějaká zjevná křivda a nespravedlnost, tak se nás to týká. Tato touha po spravedlivém řešení a jednání je jako žízeň a hlad. Spravedlnost se však nedá prosadit hněvem a nenávistí. Spravedlnost není bez milosrdenství. Boží spravedlnost není nemilosrdná, ale naopak milosrdná. Proto musíme vstoupit na další stupeň,  tím je milosrdenství. Milosrdný člověk je schopen s druhým jednat nejen s rozumem, ale především s citem, srdcem. Jestliže nás něco k Bohu přibližuje, tak je to čisté srdce – oproštěné od hněvu a neupřímnosti. “Blahoslavení čistého srdce“ (Ž 51,12). Jen když vystoupíme až sem, pak můžeme kolem sebe šířit skutečný pokoj. S nečistým srdcem, neupřímnými myšlenkami a slovy žádný pokoj a porozumění nemůžeme přinést.
Čekáme, co bude na tom nejvyšším stupni hory blahoslavenství. Posledním osmým a tím nejvyšším stupněm je nesení utrpení, pronásledování a potupy Božích služebníků. Toto blahoslavenství se týká těch, kteří na sebe přijali podíl na Kristově utrpení ve světě. Na samém vrcholu Hory blahoslavenství je kříž. V něm se setkává nebe se zemí. Nesení utrpení, těžkostí, nepochopení pro Boží věc nás zvláštním způsobem přibližuje k Ježíšovi. “Slovo o kříži je bláznovství těm, kteří jsou na cestě k záhubě, nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží“(1 K 1,18).
Ježíš byl na hoře obklopen svými učedníky a velkým zástupem. Než promluvil, všichni čekali, co Mistr řekne. I naše oči jsou upřeny k němu a náš sluch je otevřen pro jeho slovo. – S napjatostí čekáme, co druhý člověk v té které situaci řekne. Jsme někdy zklamáni, když pocítíme prázdnotu a neupřímnost, když slyšíme slovo, které nás neposílí a nepovzbudí. Ale Ježíš nás nikdy nezklame. Má slovo povzbuzení pro učedníky i zástupy. Pro všechny, kteří jdou s námahou po stupních blahoslavenství, říká: „Boží království je velmi blízko.“ Blahoslaveno buď království tvé v nás a mezi námi. Amen.                       Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 24.04.2008 09:27 zobrazeno: 5678x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus