WebArchiv - archiv českého webu

Ekumena ve světě

Slovenská ERC zasílá tradiční soubor zpráv. Tentokrát zejména významné závěry velkého sněmu metodistů v USA, který udělil autoritu novým rozhodnutím a postojům této světově působící církve.

Metodisti v Amerike schválili dohodu o úplnom spoločenstve s evanjelikmi

Fort Worth, Texas, USA, 29. apríla 2008 – UMNS/ENI

Biskup Spojenej Metodistickej cirkvi v USA Melvin Talbert povedal, že cítil „pieseň vo svojom srdci", keď delegáti generálnej konferencie metodistov schválili dohodu o úplnom spoločenstve s Evanjelickou Luteránskou cirkvou v Amerike. Dohodu schválili drvivou väčšinou hlasov 28. apríla vo Fort Worth v Texase. V dňoch 23. apríla až 2.mája sa tam konala generálna konferencia Spojenej metodistickej cirkvi, najvyššie zákonodarné zhromaždenie tejto denominácie, ktoré sa koná raz za 4 roky. Biskup Talbert bol spolupredsedom tímu, ktorý viedol ekumenický dialóg medzi metodistami a evanjelikmi v Amerike. Dohoda o úplnom spoločenstve je ovocím 30 rokov spoločného dialógu. V rámci už tradičného ekumenického dňa počas generálnej konferencie, 29. apríla, deň po schválení dohody, bol počas rannej bohoslužby na konferencii slávnostným kazateľom biskup Mark Hanson, prezident Svetového Luteránskeho zväzu a predsedajúci biskup Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Amerike.

Na záver generálnej konferencie oslávili Metodisti 100. výročie „Sociálneho kréda"

Fort Worth, Texas, USA, 2. mája 2008 – UMNS/CPCE

V posledný deň generálnej konferencie, 2. mája, oslávili metodisti sté výročie špecifického metodistického dokumentu „Sociálneho kréda". Pôvodné krédo, prijaté v roku 1908 na generálnej konferencii v Baltimore v Spojených štátoch, ostro odsudzovalo prácu detí, navrhovalo lepšie pracovné podmienky pre robotníkov vrátane jedného dňa pracovného voľna do týždňa, spravodlivejšiu vyššiu mzdu a bezpečnosť pri práci. Za základ života v spoločnosti ponúkalo biblické zlaté pravidlo „čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy". Za sto rokov svojej existencie prešlo krédo viacerými revíziami a aktualizáciami. V roku 1968 k nemu metodisti pridali sadu podrobných Sociálnych princípov. Samotné krédo používajú metodisti pravidelne v rámci nedeľných bohoslužieb. Pri príležitosti stého výročia pripravila pracovná skupina novú, súčasnú a zároveň nadčasovú verziu kréda. Je poetická a má formu litánie.

Metodisti nezmenili princípy vo vzťahu k homosexuálom

Fort Worth, Texas, USA, 30. apríla 2008 – UMNS/ENI

Po dlhej diskusii plnej emócií sa generálna konferencia Spojenej metodistickej cirkvi uzniesla, že vo svojich Sociálnych princípoch nezmení vyjadrenia o homosexuálne orientovaných ľuďoch. 30. apríla delegáti hlasovaním potvrdili stanovisko, že praktizovanie homosexuality sa nezlučuje s kresťanským učením. „Sociálne princípy musia byť verné biblickému učeniu", povedal reverend Eddie Fox, riaditeľ oddelenia pre evanjelizáciu Svetovej Metodistickej rady. Generálna konferencia zároveň zachovala pravidlo, ktoré neumožňuje metodistickým pastorom posväcovať homosexuálne zväzky. Viac ako 100 ľudí protestovalo proti týmto uzneseniam. Generálna konferencia však zároveň schválila uznesenie zdôrazňujúce, že každý jednotlivec má posvätnú hodnotu, lebo je stvorený na Boží obraz. Metodisti teda majú byť „láskaví, vľúdni, odpúšťať a milovať jeden druhého, ako aj nás Kristus miloval a prijal." Delegáti ďalej prijali uznesenie, že cirkev sa stavia proti „všetkým formám násilia a diskriminácie, založeným na pohlaví alebo sexuálnej orientácii."

Evanjelický biskup rešpektuje rozhodnutie Nemeckého parlamentu v ťažkej otázke

11. apríla 2008 – CPCE/EKD

Predsedajúci biskup Nemeckej evanjelickej cirkvi Wolfgang Huber vyslovil svoje stanovisko ohľadom novej úpravy zákona o kmeňových bunkách. Nemecká Spolková rada prijala nové rozhodnutie v súvislosti s týmto zákonom 11. apríla. Týmto rozhodnutím umožňuje vedcom používať pre účely výskumu embryonálne kmeňové bunky, ktoré boli vytvorené v zahraničí najneskôr v máji 2007. Predĺžila sa tak doba, v ktorej mohli byť bunky pre výskum vytvorené. Doteraz zákon umožňoval používať len bunky vytvorené pred koncom roku 2001. „Mám rešpekt voči tomu, ako Spolková rada rozhodla v tejto ťažkej otázke.", povedal biskup Huber. „Cieľom však musí byť, čo najskôr ukončiť základný výskum s embryonálnymi bunkami a presunúť ťažisko na prácu iba s dospelými bunkami. Ľudské embryá nesmú byť produkované a spotrebovávane pre účely výskumu. Politici i vedci sa teraz musia jednoznačne zasadiť o to, aby sa takéto rozšírenie zákona už neopakovalo.", dodal biskup Huber.

Reformovaní z krajín na Dunaji sa stretli v Rakúsku

Gallneukirchen, 16. apríla 2008 CPCE/epdÖ

„Reformovaní pre Európu", znela hlavná téma 4. konzultácie cirkví z krajín na Dunaji. Konzultácia sa konala 9. – 13. apríla v Gallneukirchen v hornom Rakúsku. Stredobodom diskusií boli vzťahy a spolupráca stredoeurópskych reformovaných cirkví s pravoslávnymi kresťanmi a s moslimami. Fenomén sekularizácie a duchovné potreby ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi, boli tiež predmetom konzultácie. Jej cieľom bolo „spoznať prostredie, v ktorom fungujú jednotlivé cirkvi a navzájom si vymeniť skúsenosti", povedal horno-rakúsky krajinský superintendent Reformovanej cirkvi Thomas Hennefeld. Cirkvi, ktoré sa na stretnutí zúčastnili, uznali, podľa slov superintendenta Hennefelda, za dôležité pre európske cirkvi „posilňovať vlastnú konfesionálnu identitu, avšak bez toho, aby prílišne zdôrazňovali to, čo ich rozdeľuje". Väčšina účastníkov stretnutia prišla z maďarsky-hovoriacich menšinových reformovaných cirkví z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Čiech. Ďalší účastníci zastupovali Nemecko, Poľsko a Taliansko. Dvaja z prednášateľov na odborné témy boli rímsko-katolícki profesori.

Protestantské cirkvi južnej a východnej Európy podpísali spoločnú dohodu

Viedeň, 17. apríla 2008 – CPCE

Tridsať európskych protestantských cirkví podpísalo navzájom dohodu, ktorou sa stávajú regionálnym združením v rámci Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe. Rakúsky evanjelický biskup Michael Bünker, generálny tajomník Spoločenstva, označil novoustanovené združenie cirkví južnej a východnej Európy ako „živé, rozmanité a s kontinuitou". Cirkvi podpísali dohodu, ktorá ich povedie k užšej spolupráci, 17. apríla na výročnom stretnutí v Gallneukirchen v Rakúsku. Stali sa tak prvým oficiálnym regionálnym združením v rámci Leuenbergského spoločenstva, ktoré reflektovalo na odporučenie valného zhromaždenia európskeho Spoločenstva protestantských cirkví v Budapešti v roku 2006. Biskup Bünker, ktorý označil podpísanie dohody medzi cirkvami za „historické", povedal, že v budúcnosti by žiadna z členských cirkví Spoločenstva nemala existovať mimo regionálneho združenia. „Len na takýchto miestach môžu cirkvi skutočne zakusovať záväzný charakter" spoločenstva „v zmierenej rôznosti" ", dodal generálny tajomník Spoločenstva, biskup Bünker. V budúcom roku sa práca regionálneho združenia zameria na tému „Bohoslužba v meniacej sa dobe". Medzi 30 cirkvami strednej a južnej Európy, ktoré spolu podpísali dohodu, sú i členské cirkvi Leuenbergského spoločenstva zo Slovenska.

30 rokov spolupráce evanjelikov s pravoslávnymi v Nemecku

Württemberg, Nemecko, 3. apríla 2008 – CPCE

Pracovná skupina pre vzťahy s pravoslávnymi cirkvami Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembergsku oslávila 4. apríla 30. výročie svojej existencie. Popri evanjelickom krajinskom biskupovi Frankovi Otfriedovi Julym sa oslavy zúčastnili i viacerí predstavitelia pravoslávnych cirkví, medzi nimi i zástupca Ekumenického patriarchátu v Konštantinopole, biskup Vasilios von Aristi. Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergsku ustanovila „Pracovnú skupinu pre vzťahy s pravoslávnymi cirkvami" v roku 1978. Cieľom skupiny bolo stretávať sa a prehĺbiť vzájomné porozumenie. To, čo sa vtedy javilo ako cesta do neznáma, viedlo k vytvoreniu trvalých vzťahov naplnených vzájomnou dôverou. Pracovná skupina udržiava styky takmer so všetkými pravoslávnymi i orientálnymi cirkvami. Spolupracuje s ich komunitami na území Württembergska, ale podniká tiež návštevy do krajín, kde sa tieto cirkvi zrodili, či už je to v Európe, na Blízkom Východe, až po Egypt a Gruzínsko.

Nová komisia v Indii preštuduje ústavnosť zákonov zakazujúcich zmenu náboženstva

Bangalore, India, 28. apríla 2008 – ENI

Indická národná komisia pre menšiny ustanovila výbor, ktorý preštuduje ústavnú oprávnenosť zákonov zakazujúcich Hinduistom obrátenie na iné náboženstvo. Zákony tohto typu sú v Indii silne spolitizované. Cirkvi a iné organizácie tvrdia, že tieto zákony zasahujú do slobody svedomia. „Sloboda zvoliť si náboženstvo je základným právom a štát nesmie túto slobodu obmedzovať", povedal pre agentúru ENI Mohamed Shafi Qureshi, predseda Národnej komisie pre menšiny v Indii. Komisia oznámila, že ustanoví špeciálny výbor, začiatkom apríla.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, CPCE, LWI, BWA, UMNS, ALC, epdÖ a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.Kateřina Děkanovská publikováno: 14.05.2008 12:34 zobrazeno: 2866x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus