WebArchiv - archiv českého webu

Nové zprávy ze světové ekumeny

Dění posledních dní v ekumeně mimo ČR zpracovala slovenská ERC

Stretol sa Centrálny výbor Svetového Luteránskeho zväzu

Aruša, Tanzánia, 23. júna 2008 – ENI/LWI

25. – 30. júna 2008 sa na severe Tanzánie, v Aruši konalo stretnutie Centrálneho výboru Svetového Luteránskeho zväzu. Členov Centrálneho výboru volí najvyšší rozhodovací orgán, Valné zhromaždenie zväzu, ktoré sa koná raz za sedem rokov. Výbor sa stretáva medzi valnými zhromaždeniami raz za 12-18 mesiacov.

Stretnutie v Aruši sa venovalo otázkam klimatických zmien, zmierňovania chudoby vo svete, ale aj postojom k sexualite, vrátane duchovných s homosexuálnou orientáciou a požehnávania partnerských zväzkov rovnakého pohlavia. Práve tieto otázky v posledných rokoch spôsobili hlbokú trhlinu v Anglikánskom spoločenstve a sú dôvodom vnútorných pnutí i v Metodistickej a Presbyteriánskej cirkvi v USA.

Vodcovia evanjelických cirkví ďalej vydali vyhlásenie k situácii v Zimbabwe, odkiaľ pochádza aj súčasný generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu reverend doktor Ishmael Noko.

Zaoberali sa tiež rozpočtom a procesom obnovy tohto najväčšieho svetového spoločenstva evanjelických cirkví.

Na poli ekumenizmu bolo na programe schválenie evanjelických členov Luteránsko-Rímskokatolíckej komisie pre jednotu. Komisia, ktorá je nástrojom ekumenického dialógu medzi týmito dvoma cirkvami uzavrela minulý rok ostatnú fázu dialógu a pripravuje sa na začatie nového kola.

Konferencia európskych cirkví hodnotila Pravoslávno – Protestantské dialógy

Ženeva/Pullach, 27. júna 2008 – CEC

Minulý týždeň, 23. – 27. júna sa v Pullachu v Nemecku konalo výročné stretnutie Komisie „Cirkvi v dialógu". Komisia je teologickou zložkou Konferencie európskych cirkví, skladá sa z 15 členov reprezentujúcich rôzne cirkevné tradície zhromaždené v Konferencii európskych cirkví a dvoch stálych pozorovateľov z Rímsko-katolíckej Rady európskych biskupských konferencií.

Prvé tri dni sa stretnutie venovalo rozličným minulým a súčasným bilaterálnym teologickým dialógom medzi pravoslávnymi cirkvami a cirkvami, ktoré vzišli z Reformácie v 16. storočí, alebo ňou boli formované. Správy z dialógov boli veľmi pozitívne. Zároveň sa jasne ukázalo, že zostávajúcim elementom rozdelenia medzi cirkvami je ekleziológia – náuka o Cirkvi. Účastníci zdôraznili potrebu lepšie sa oboznámiť s a porozumieť vlastnému cirkevnému sebapochopeniu partnerov v dialógu.

Takisto poznamenali, že napriek zhodám a zblíženiam dosiahnutým v rôznych oblastiach v ekumenických dialógoch, veriaci i duchovní na rozličných úrovniach cirkvi neboli dostatočne informovaní o týchto pozitívnych výsledkoch. Je preto dôležité nájsť primerané cesty a vhodné prostriedky na prijatie výsledkov dialógov v rámci cirkví.

Účastníci ďalej povedali, že cieľ hlbšieho vzájomného spoznania a pochopenia sa vyžaduje, aby sa dialógy sústredili nielen na tradičné teologické témy, ale obrátili svoju pozornosť aj na liturgický život a svedectvo cirkví v súčasnej spoločnosti.

Okrem vzťahov medzi pravoslávnymi a protestantmi výročné stretnutie Komisie „Cirkvi v dialógu" prijalo vyhlásenie na tému „Teológia náboženstiev" a venovalo sa tiež vzťahom medzi menšinovými a väčšinovými cirkvami.

Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila členské cirkvi Egypta

Ženeva, 26. júna 2008 – WCC

Výzvy, ktorým dnes čelia kresťania sú príliš mocné pre rozdelenú cirkev. - povedal generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia. Zároveň vyzval k jednote cirkvi na lokálnej i na globálnej úrovni.

Reverend Kobia vyslovil tieto myšlienky počas návštevy členských cirkví Svetovej rady cirkví v Egypte 16. – 21. júna. Delegáciu Svetovej rady na úvod privítal metropolita Bishoy z Damiettu z Koptskej pravoslávnej cirkvi. Následne sa stretli s vedúcimi predstaviteľmi Evanjelickej presbyteriánskej cirkvi v Egypte.  

Dôležitou súčasťou návštevy krajiny na rieke Níl bolo stretnutie s vysokými predstaviteľmi moslimov, s ktorými Samuel Kobia hovoril o perspektívach kresťansko-moslimského medzináboženského dialógu. „Správne vzájomné porozumenie medzi náboženstvami môžeme dosiahnuť len vtedy, ak sa kresťania i moslimovia budú pozerať jedni na druhých v prvom rade ako na ľudské bytosti a nie hlavne ako na predstaviteľov dvoch odlišných náboženských skupín."- povedal reverend Kobia.

Generálny tajomník počas návštevy pozdravil i Stály výbor Komisie pre vieru a poriadok. Stretnutie členov výboru prebiehalo v Káhire v tom istom čase ako delegáti Svetovej rady navštívili Egypt. Obidve skupiny prijal i grécky pravoslávny patriarcha Alexandrie a celej Afriky Teodor II. Reverendovi Kobiovi na znak uznania a úcty zavesil na krk kríž patriarchu a zablahoželal mu k jeho príspevku k činnosti Svetovej rady cirkví.

Pravoslávne ženy hovorili o svojom postavení v cirkvi

Ženeva, 26. júna 2006 – WCC

Za posledných 10 rokov prišlo v účasti pravoslávnych žien na živote cirkvi k významným zmenám, avšak mnoho z toho, čo ich znepokojuje, pravoslávne autority zatiaľ stále nezobrali do úvahy. – Tak znie záver medzinárodného zhromaždenia pravoslávnych žien.

Posledná medzinárodná konzultácia žien v rámci pravoslávnych cirkví sa konala sa v Istanbule v Turecku v roku 1997. Odvtedy sa podiel pravoslávnych žien na živote cirkvi zlepšil: cirkevné štruktúry uznali potrebnosť zaoberať sa špecifickými potrebami žien; ženy dostali príležitosť slúžiť v niektorých pozíciách a tu a tam sa podieľať na rozhodovacích procesoch. Stále však nemajú takmer žiadny prístup k štipendiám pre teologické štúdium a s tým súvisiacimi možnosťami byť zamestnané v rámci cirkvi, k tréningom a možnostiam poskytovať pastorálnu starostlivosť a iné služby v cirkvi, veľmi zriedka sú členkami rozhodovacích orgánov v cirkvi.

Týmito témami sa zaoberala 5-dňová konzultácia vo Volose v Grécku, sponzorovaná Svetovou radou cirkví. Konala sa 8. – 12. júna a zúčastnilo sa jej 45 žien z východných a orientálnych pravoslávnych cirkví z Európy, Blízkeho východu, Ázie, Austrálie a Severnej Ameriky.

Pravoslávny metropolita sa bude zodpovedať synode za prijatie eucharistie na katolíckej omši

Varšava, 27.júna 2008 – ENI

Arcibiskup Rumunskej pravoslávnej cirkvi čelí pravdepodobnému zbaveniu hodnosti. Dôvodom je, že prijal eucharistiu na katolíckej omši. „Pravoslávne cirkvi a Rímsko-katolícka cirkev vedú spoločný teologický dialóg. Takéto správanie môže na pokrok dialógu pôsobiť len negatívne", povedal Constantin Stoica, hovorca rumunského pravoslávneho patriarchátu v Bukurešti. Metropolita Nicolae Comeanu z Banátu sa bude musieť v júli postaviť pred svätú synodu, najvyšší orgán svojej cirkvi, aby vysvetlil, prečo počas posvätenia nového grécko-katolíckeho farského kostola v Rumunsku pristúpil k Večeri Pánovej.

Kresťanský aktivista vyzýva k zrušeniu pakistanského zákona o rúhaní

Bangalore, 26. júna 2006 – ENI

Aktivista za práva kresťanov v Pakistane povedal, že jedine zrušenie zákona o rúhaní, ktorý platí v jeho krajine, by mohlo zastaviť jeho porušovanie. Joseph Francis, zakladajúci riaditeľ kresťanského centra pre pomoc v otázkach zákona, to povedal pre agentúru ENI potom, ako v posledných týždňoch boli na základe zákona v troch prípadoch obvinení kresťania. Rúhanie sa prorokovi Mohamedovi sa v Pakistane, krajine, kde prevažná väčšina obyvateľov sú moslimovia, trestá smrťou. „Tento zákon je veľmi vítaným nástrojom pre fundamentalistov, ktorí ním týrajú menšiny a tých, ktorí sú iní.", doplnil Francis.  Hoci nikto nebol zatiaľ na základe tohto zákona popravený a vyššie súdy vo viac než 100 prípadoch zbavili obvinených viny zrušením rozhodnutí nižších súdov, Francis poznamenal, že 10 ľudia, medzi nimi 4 kresťania, ktorých organizácia obhajovala, boli zabití počas čakania na súdny proces.

Európske cirkvi komentovali pripravovaný dokument o darcovstve orgánov

Štrasburg, 24. júna 2008 – CEC

Komisia Cirkev a spoločnosť Konferencie európskych cirkví predstavila svoj komentár k pripravovanému dokumentu Európskej komisie o darcovstve a transplantácii orgánov. Európske cirkvi uvítali iniciatívu ústredného orgánu Európskej únie, ktorá má za cieľ zvýšenie kvality a bezpečnosti zákonného rámca ohľadom transplantácií orgánov. Komentár Komisie Cirkev a spoločnosť na úvod hovorí: „Súčasťou kresťanskej viery a jej hlavnou charakteristikou je „láska k blížnym". Táto sa môže prejaviť v slobodnej voľbe prinášať obete. Cirkvi podporujú darcovstvo orgánov a transplantáciu ako prejav solidarity medzi ľudskými bytosťami. Zastávajú však názor, že je rovnako dôležité rešpektovať ľudskú dôstojnosť a ľudské práva." Keďže aspekt solidarity je v pripravovanom dokumente dostatočne prítomný, cirkvi žiadajú posilniť ochranu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti potenciálnych darcov najmä v súvislosti s nelegálnym obchodovaním s ľuďmi a ľudskými orgánmi.

Holandská rada cirkví hľadá radu u mladých

Utrecht, 26. júna 2008 – ENI

Počas celého jedného roka budú mladí ľudia, prezývaní „veľvyslanci ekumenizmu", podrobne skúmať činnosť Holandskej rady cirkví. Ich služba začne v septembri. Oznámil to v Utrechte, na sympóziu pri príležitosti 40. výročia založenia tohto najdôležitejšieho ekumenického telesa v Holandsku, jeho predseda Henk van Hout. Marloes Keller, jedna z rečníčok na sympóziu, však poznamenala, že ak rada cirkví chce osloviť mladých ľudí, musí venovať viac pozornosti novým formám komunikácie. „Internetová generácia nerozmýšľa na spôsob dlhých stretnutí, podrobne pripravených dokumentov o vízii budúcnosti, a formálnych štruktúr. Uprednostňuje skôr priamy osobný kontakt, pohotové reagovanie na aktuálne záležitosti a neformálne siete kontaktov", povedala Keller, internetová manažérka holandskej ekumenickej masmediálnej stanice IKON.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, LWI, a CEC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.Kateřina Děkanovská publikováno: 14.07.2008 05:05 zobrazeno: 2360x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus