WebArchiv - archiv českého webu

Slovo na zahájení Husova institutu teologických studií v Praze

Slovo na zahájení Husova institutu teologických studií v Praze patriarcha 10/25/2006 - proslovy

Vážený bratře biskupe, vážený bratře řediteli, pedagogové, studenti a hosté, sestry a bratři!


Své slovo uvedu veršem z biblické starozákonní knihy Přísloví: „Vzácným jměním je pro člověka píle“ (12,27).
Tento institut teologického studia, jehož činnost je zahájena dnes v nových prostorách, nese jméno mistra Jana Husa. Toto označení zavazuje každého z pedagogů i studujících v mnoha ohledech. Vždyť Jan Hus je pro nás vzácnou a stále inspirující osobností jako věrohodný křesťan, srozumitelný kazatel evangelia, vstřícný pastýř, reformátor církve a také jako učitel – mistr. Hus byl schopným a uznávaným pedagogem své doby.
Ve svých příležitostných projevech povzbuzoval žáky středověké univerzity. V jednom ze svých projevů ukazuje dvojí cestu. Jedna cesta je cesta neznalosti a mravní zkaženosti a druhá cesta bohatého vědění a mravů. Pro mistra Jana Husa je úzce spojeno vědění a etické rozhodování. Poznávat pravdu, pronikat do vědění znamená současně oddat se dobru.
Obě cesty mají tři stupně. Na cestě vedoucí dolů jsou to lenost, zpupnost a neznalost. Druhá cesta naopak vede vzhůru. Má jako první stupeň a předpoklad další cesty píli. Druhým stupněm je vytrvalost a třetím je bohaté vědění. Poznání, vědění je určitým povznesením člověka. Hus užívá velmi výmluvný obraz. Pilný studující se podobá ptáku, který je schopen vzhlédnout vzhůru k výšinám vědění, poznání a moudrosti. Naproti tomu lenivý žák se podobá želvě, která se nemůže odlepit od země a povznést se vzhůru (srov. Stein, E.: M. Jan Hus jako universitní rektor a profesor. Výbor z jeho projevů. Praha 1948, s. 42).
Stálé studium je potřebným úkolem pro pracovníky v církvi a ve společnosti. Víra a vzdělávání si neodporují, právě naopak, jak je to zřejmé u osobnosti hluboce věřícího a současně vzdělaného člověka mistra Jana Husa. Studium na Husově institutu teologických studií je příležitostí hlouběji proniknout k Božím tajemstvím i do složitosti našeho světa, tak abychom se v životě mohli lépe orientovat a pomoci druhým. Sebevzdělávání je radostné, ale i nesnadné. Ve studiu přichází řada překážek vnitřních i vnějších. Jen ten, kdo prokáže vytrvalost, jen ten, kdo projeví píli, dostává se po správné cestě k bohatství poznání.
Přeji vám ve vašem studiu zdar, ať máte dostatek vytrvalosti a radosti ze společné cesty ke světlu moudrosti a pravdy. Bůh ať vám žehná ve vašem studiu, práci i životě! Kéž Bůh – zdroj veškeré moudrosti, pravdy a poznání osvěcuje vaši mysl, dává vám dobrou vůli, píli a vytrvalost. Jemu buď sláva a čest přede vším časem, nyní i po všechny věky. Amen.

Publikováno: 25. 10. 2006 TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 21.02.2007 02:22 zobrazeno: 5030x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus