WebArchiv - archiv českého webu

Ekumena ve světě

Nejen o krizi mezi pravoslavnými patriarcháty.

Medzi evanjelikmi a reformovanými neexistujú viac rozdiely, ktoré by boli dôvodom rozdelenia

Buenos Aires, Argentína, 22. októbra 2008 – WARC

3. – 9. októbra sa v Buenos Aires v Argentíne konalo už tretie stretnutie Spoločnej Luteránsko-Reformovanej komisie. Komisiu vymenovali Svetový luteránsky zväz a Svetový reformovaný zväz s cieľom hľadať spôsoby ako povzbudzovať väčšiu viditeľnú jednotu medzi reformovanými a evanjelickými cirkvami vo svete.

Komisia sa zaoberala blížiacim sa zlúčením Svetového reformovaného zväzu s Reformovanou ekumenickou radou, ktoré sa má zavŕšiť v roku 2010. Zlúčenie dvoch reformovaných telies bude mať priamy vplyv na činnosť komisie.

Hlavnou témou stretnutia bola otázka chápania Cirkvi. Ako vodítko pre diskusiu poslúžil ekleziologický dokument Spoločenstva protestantských cirkví v Európe s titulom „Cirkev Ježiša Krista". Účastníci sa zaoberali otázkou, či môže byť európske spoločenstvo založené na Leuenbergskej dohode modelom pre univerzálnu zmluvu medzi cirkvami Reformácie.

Komisia potvrdila závery predchádzajúcich regionálnych a medzinárodných dialógov, že neexistujú rozdiely medzi týmito dvoma tradíciami, ktoré by boli dôvodom rozdelenia cirkví. V mnohých prípadoch zložité problémy prebiehajú naprieč oboma tradíciami skôr ako medzi nimi. V iných oblastiach existujú medzi tradíciami rozdiely, ktoré sú skôr obohatením, a ktoré si zasluhujú nielen akceptáciu ale dokonca ocenenie.

Spolupredsedom komisie za evanjelickú stranu je profesor Július Filo, emeritný biskup ECAV na Slovensku.

Ruská pravoslávna cirkev vystupuje z Konferencie európskych cirkví

Ženeva, 13. októbra 2008 – CEC

11. októbra, krátko pred skončením zasadnutia Centrálneho výboru Konferencie európskych cirkví na Cypre (6. – 11. októbra 2008), oznámil predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi reverend Vševolod Čaplin rozhodnutie jeho cirkvi prerušiť členstvo v a tak i účasť na živote Konferencie európskych cirkví. Príčinou je, že Centrálny výbor Konferencie nebol schopný prijať uznesenie o členstve Estónskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu v ekumenickej organizácii.  

V súčasnosti sú v Estónsku dve pravoslávne cirkvi, jedna je zviazaná s Ekumenickým patriarchátom Konštantínopolu, druhá spadá pod Moskovský patriarchát.  Prvá z nich bola prijatá za člena Konferencie európskych cirkví v roku 2007, Centrálny výbor mal rozhodnúť o žiadosti o členstvo druhej z nich v ďalších krokoch.

Prezident Konferencie európskych cirkví, reverend Jean-Arnold de Clermont komentoval rozhodnutie Ruskej pravoslávnej cirkvi takto: „Konferencia európskych cirkví je hlboko zarmútená rozhodnutím Moskovského patriarchátu pozastaviť svoju účasť na živote a činnosti Konferencie. Centrálny výbor jasne vyjadril želanie napomáhať ekumenickému spoločenstvu v Estónsku a zblíženiu dvoch pravoslávnych cirkví, ktoré sú obe už členmi Estónskej rady cirkví.  

Výbor však nemohol pokročiť ďalej, ako zaznamenať potrebu oboch patriarchátov – Moskovského a Konštantínopolského – dospieť k dohode pred tým, než by bolo možné prijať riešenie prijateľné pre všetky strany. Centrálny výbor preto musel odložiť rozhodnutie, s vrúcnou túžbou môcť dať odpoveď na žiadosť Estónskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu ešte pred Valným zhromaždením Konferencie v Lyone v júli 2009.  Prezídium Konferencie európskych cirkví sa bude zaoberať pokračovaním v hľadaní riešenia na svojom najbližšom stretnutí vo februári."

Pravoslávni patriarchovia sú odhodlaní prekonať vzájomné napätia

15. októbra 2008 – WCC

Patriarchovia, primáti, a vedúci predstavitelia východných (t.j. nie orientálnych) pravoslávnych cirkví sa nanovo zaviazali prekonať vnútorné konflikty medzi sebou, ktoré majú korene v nacionalistických, etnických a ideologických tendenciách a extrémoch minulosti. 

V záverečnej správe zo stretnutia, ktoré sa konalo 10. – 12. októbra v tureckom Istanbule, 14 hierarchovia potvrdili „túžbu pokračovať, napriek ťažkostiam, v teologických dialógoch s ostatnými kresťanmi, ako i v medzináboženských dialógoch, najmä so Židovstvom a Islamom".  

Stretnutie, ktoré sa konalo v Phanare, sídle Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole, zvolal, a predsedal mu „prvý medzi nimi", Ekumenický patriarcha Bartolomej I. 

Záverečná správa sa okrem iného dotýka aj aktuálnych spoločensko-politických tém ako je finančná kríza, nedávny konflikt v Gruzínsku, či „nespravodlivá nerovnosť v rozdeľovaní 'darov Stvorenstva' ".

Účastníci stretnutia uvítali návrh Ekumenického patriarchátu zvolať v rámci nasledujúceho roka Konzultáciu všetkých pravoslávnych cirkví, ktorá by sa zaoberala otázkami jurisdikcie a ďalšími záležitosťami, ktoré sa vynorili ako výsledok historických okolností, a ich pastorálnymi požiadavkami.

Pravoslávni vodcovia takisto privítali „pokračovanie príprav Svätého a Veľkého koncilu". Tieto prípravy začali v 70-tych rokoch minulého storočia, spomalili sa však, keď prišlo k zmenám vo východnej Európe. 

Správu podpísali patriarchovia Konštantínopola, Alexandrie, Antiochie, Jeruzalema a Moskvy, primáti cirkví na Cypre, v Grécku, Poľsku, Českých zemiach a na Slovensku, a predstavitelia cirkví v Srbsku, Rumunsku, Bulharsku a Gruzínsku.

Najchudobnejší pocítia dôsledky finančnej krízy najdrastickejšie

Ženeva, 17. októbra 2008 – ENI/WCC

Vodcovia cirkví a s nimi spojených organizácií varovali 16. októbra pri príležitosti Svetového dňa potravy, že globálna finančná kríza môže mať pre najchudobnejších ľudí sveta ešte drastickejšie dôsledky ako pre hlavné svetové ekonomické centrá. „Globálna kríza bude mať dramatický dopad na najchudobnejších preto, lebo tí, ktorí ich podporujú, sú zasiahnutí kolapsom", vyjadril sa John Nduna, riaditeľ svetovej humanitárnej organizácie Medzinárodná Akcia cirkvi spolu, ktorá má centrálu v Ženeve a pôsobí vo vyše 75 krajinách. 

Reverend Samuel Kobia pri príležitosti Svetového dňa potravy upozornil na to, že svetová potravinová kríza „nie je v prvom rade krízou produkcie, ale distribúcie a dostupnosti" a „vyrastá z a odráža neschopnosť presadiť spravodlivosť a udržateľnosť v rámci ekonomického systému, ktorý poháňajú hodnoty chamtivosti a materializmu". V tejto perspektíve „sú cirkvi povolané ukazovať opätovne na základné prepojenia medzi potravou, komunitou, ekológiou, a životom".

Diakonia odráža prepojenosť kresťanskej identity a služby

Addis Abeba, Etiópia/Ženeva, 19. októbra 2008 – LWI

Globálna konzultácia o „prorockej diakonii" pred 6 rokmi v Južnej Afrike zadefinovala diakoniu ako „centrálnu zložku evanjelia" a „neodmysliteľnú súčasť učeníctva". 
Na tieto myšlienky nadviazala aj posledná globálna konzultácia o diakonii, ktorej sa zúčastnilo 60 ľudí, pracujúcich väčšinou v kontexte diakonie. Zorganizovalo ju 13. – 17. októbra v Addis Abebe v Etiópii Oddelenie pre misiu a rozvoj Svetového luteránskeho zväzu. 

„Cirkvi na celom svete sú zapojené v diakonickej práci, dokonca i vtedy, ak nepoužívajú pojem „diakonia". Výhoda tohto konceptu spočíva v tom, že zakladá pevné putá medzi tým, kto my ako kresťania sme a čo robíme, medzi našou identitou a službou vo svete.", povedal reverend Dr. Kjell Nordstokke, riaditeľ Oddelenia pre misiu a rozvoj.  Účastníci konzultácie zdôrazňovali potrebu holistického prístupu k diakonii a hľadali odpovede na otázky vzťahu medzi diakoniou a misijným pôsobením aj z perspektívy mnohonáboženského kontextu.

Konzultácia zároveň položila dôraz v rozvojových úsiliach na prístup zameraný na ľudí: „Ľudia samotní by nemali byť objektmi charity. Mali by byť v centre ako aktívni účastníci svojho vlastného rozvoja. Neexistuje rozvoj a mier, ktorý prichádza z vonku, len taký, ktorý je zvnútornený. Nikto nemôže rozvinúť ľudí, len ľudia a spoločenstvá sa môžu sami rozvinúť", povedal počas stretnutia reverend Eberhard Hitzler, riaditeľ Oddelenia pre službu svetu Svetového luteránskeho zväzu.  Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že niet pochybností, že materiálne, duševné, sociálne, kultúrne a duchovné potreby a rozvoj patria k sebe a musia byť napĺňané súbežne.

Rusko poprelo informáciu o nespravodlivom zaobchádzaní s menšinami

Varšava, 7. októbra 2008 – ENI

Ruské Ministerstvo zahraničia odmietlo správu Americkej vlády o náboženskej slobode, v ktorej sa píše, že ich krajina sa nespravodlivo správa k menšinám. „Posledná správa uverejnená na ich webovej stránke predstavuje tradične tendenčný prístup k Rusku", povedalo ministerstvo vo vyhlásení k výročnej správe za rok 2008, ktorú Ministerstvo zahraničia v USA vydalo v septembri. „Tvrdenie o privilegovanom postavení Ruskej pravoslávnej cirkvi je v správe opätovne zveličené. Ako dôkaz uvádzajú skutočnosť, že pravoslávne Vianoce sú v Rusku štátnym sviatkom. Ako keby v multinárodnostnom USA neboli katolícke Vianoce považované za oficiálny sviatok", napísalo v reakcii na správu Americkej vlády o medzinárodnej náboženskej slobode Ministerstvo zahraničných vecí Ruska.

Na Kube otvorili prvú ruskú pravoslávnu katedrálu

Moskva, 21. októbra 2008 – ENI

Vzťahy medzi Ruskom a Kubou sa otepľujú. Poslednými znakmi toho bola prítomnosť kubánskeho prezidenta Raula Castra na slávnostiach posvätenia prvého ruského pravoslávneho kostola na Kube. Biely „Chrám našej panny z Kazanu", ktorý zdobí zlatá kupola, posvätili 19. októbra v Havane. Potenciálne by do spoločenstva veriacich navštevujúcich chrám mohlo patriť až 10 000 duší ruského, ukrajinského a moldavského pôvodu.  

Ďalším znamením obnovy dobrých vzťahov medzi dvoma krajinami je skutočnosť, že metropolita Smolenska a Kaliningradu, Cyril, ktorý viedol Moskovskú delegáciu, navštívil chorľavejúceho vodcu Kubánskej revolúcie, ktorý bol prezidentom a neobmedzeným vládcom ostrova takmer pol storočia, Fidela Castra. Metropolita Cyril sa s Fidelom Castrom stretol 20. októbra a odovzdal mu pozdravy patriarchu Ruskej pravoslávnej cirkvi Alexeja II. 

Návšteva Kuby je súčasťou „Dní Ruska v Latinskej Amerike", počas ktorých navštívia ruskí vládni, náboženskí, kultúrni, a obchodní čelní predstavitelia sedem latinskoamerických krajín.

Sikhovia prosia o podporu v boji za zrušenie zákazu nosiť turbany

Amritsar, India, 24. októbra 2008 – ENI

Vedúci predstavitelia Sikhského náboženstva, ktoré má svoje hlavné sídlo v Indii, naliehavo prosili reverenda Samuela Kobiu, generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví, aby podporil požiadavku sikhov na zrušenie zákazu nosiť turbany v školách vo Francúzsku. „Nosenie turbanu je neoddeliteľnou súčasťou našej viery. Cítime sa zranení tým, že francúzska vláda nedokáže rešpektovať náš posvätný zvyk", apeloval na Samuela Kobiu počas jeho návštevy Indie a Srí Lanky Gurbachan Singh, tlačový tajomník Zlatého chrámu v Amritsare na severe Indie – hlavnej svätyne vyznávačov sikhizmu. 

Sikhovia sú stúpenci najmladšieho svetového náboženstva. Sikhizmus vznikol v 15. storočí. Je pokusom o syntézu dvoch dominantných náboženstiev Indie – hinduizmu a islamu. Zakladateľom tejto viery bol guru Nának a podľa jeho ustanovení si muži neskracujú vlasy ani bradu. Pravý sikh za každých okolností nosí na hlave turban a pri páse má priviazaný nôž. Dnes je na svete asi 20 miliónov sikhov. 

Kobia spolu s delegáciou Svetovej rady cirkví navštívil Indiu a Srí Lanku 19. – 23. októbra na pozvanie zjednotenej Cirkvi Severnej Indie. Cirkev Severnej Indie vznikla v roku 1970 zjednotením 6 cirkví: anglikánskej, baptistickej, a metodistickej tradície, bratskej cirkvi, Učeníkov Kristových, a reformovaného zjednoteného spoločenstva.

Počas návštevy sa Kobia prihovoril zasadnutiu Synody Cirkvi Severnej Indie. Stretol sa aj s indickým premiérom Manmohanom Singhom, ktorý potvrdil, že „kresťanstvo je súčasťou národného dedičstva" Indie. Podľa tradície kresťanskú vieru priniesol do Indie už apoštol Tomáš v polovici 1. storočia. Premiér Singh takisto prisľúbil Kobiovi finančnú výpomoc federálnej vlády na znovuvybudovanie zruinovaných kostolov a kresťanských budov, ktoré hinduistickí extrémisti zničili počas násilných útokov namierených proti kresťanom v štáte Orissa na východe Indie. Singh povedal, že vláda podporí kresťanské rodiny, ktoré prišli počas násilností o strechu nad hlavou a iné vlastníctvo. Zároveň sa zaručil, že federálna vláda zaistí slobodu náboženského uctievania a bohoslužieb pre kresťanov v južnom štáte Karnataka.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, CEC, WARC a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 32-2008) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 32-2008 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 31.10.2008 09:10 zobrazeno: 3828x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus